Το video που επιλέξατε προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Για να το παρακολουθήσετε πρέπει να μεταφερθείτε στο opencourses.uoc.gr

Συμφωνώ με τους όρους χρήσης του vedu και θέλω να μεταβώ στο

opencourses.uoc.gr