Το video που επιλέξατε προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Για να το παρακολουθήσετε πρέπει να μεταφερθείτε στο opencourses.uom.gr

Συμφωνώ με τους όρους χρήσης του vedu και θέλω να μεταβώ στο

opencourses.uom.gr