Οργανική χημεία: Υδρογονάνθρακες και παράγωγα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Έτος: 2013

Διδάσκων: Γεώργιος Πηλίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για το μάθημα «Οργανική Χημεία Ι», το οποίο διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο σπουδών του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ονοματολογία υδρογονανθράκων, οξύτητα/βασικότητα, πυρηνοφιλία, ηλεκτρονιοφιλία, ταυτομέρεια, μεσομέρεια, αρωματικότητα, προσθήκη σε διπλούς δεσμούς C=C, ισομέρεια (συντακτική, οπτική, γεωμετρική), διαμορφωμέρεια, κυκλοαλκάνια, διένια και πολυένια, αρωματικές ενώσεις, ηλεκτρονιόφιλη και πυρηνόφιλη αρωματική υποκατάσταση, πυρηνόφιλη αλειφατική υποκατάσταση, αλογονίδια, αμίνες, αιθέρες, αλκοόλες και θειόλες, είναι κάποια από τα θέματα που διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο μάθημα. Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών της Οργανικής Χημείας, όπως είναι η οξύτητα-βασικότητα, πυρηνοφιλία-ηλεκτρονιοφιλία, συντονισμός-ταυτομέρεια, ο διαχωρισμός των διαφόρων ειδών ισομέρειας (συντακτικής, γεωμετρικής, οπτικής) και στερεοισομέρειας (διαμορφωμερή), η εμπέδωση της έννοιας της αρωματικότητας και η στρατηγική που ακολουθείται για την ονοματολογία των οργανικών ενώσεων κατά UPAC. Ο εκπαιδευόμενος θα έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων, θα εκπαιδευτεί στην απόδειξη αυτών των μηχανισμών και θα αποκτήσει βασικές γνώσεις πάνω στη χημεία των υδρογονανθράκων και των παραγώγων αυτών. Στόχος είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και όχι η αποστήθιση γνώσεων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Αλκάνια

Διάλεξη 02: Χαρακτηρισμός ενώσεων

Διάλεξη 03: Χαρακτηρισμός ενώσεων (Μέρος 2ο)

Διάλεξη 04: Αλκένια και πολυένια

Διάλεξη 05: Αλκένια και πολυένια (Μέρος 2ο)

Διάλεξη 06: Ισομέρεια

Διάλεξη 07: Ισομέρεια (Μέρος 2ο)

Διάλεξη 08: Διένια και πολυένια

Διάλεξη 09: Διένια και πολυένια (Μέρος 2ο)

Διάλεξη 10: Κυκλοαλκάνια

Διάλεξη 11: Αρωματικές ενώσεις

Διάλεξη 12: Αρωματικές ενώσεις (Μέρος 2ο)

Διάλεξη 13: Παράγωγα υδρογοναθράκων

Διάλεξη 14: Αντιδράσεις σχηματισμού υδρογοναθράκων