Περιβαλλοντικά συστήματα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

Έτος: 2015

Διδάσκων: Γεώργιος Χαραλαμπίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Οι επιστήμονες που ασχολούνται με το περιβάλλον, είναι αναγκαίο να γνωρίζουν και να μελετούν τις διάφορες φυσικές υποδιαιρέσεις και κατηγορίες του φυσικού περιβάλλοντος και πως αυτές δρουν και αντιδρούν στις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, προκειμένου να δίδονται οι πλέον κατάλληλες απαντήσεις και λύσεις στην υποβάθμιση και μόλυνση τόσο του αστικού και δομημένου περιβάλλοντος όσο και του αγροτικού. Περιβαλλοντικά προβλήματα και τα αίτια τους (Ατμοσφαιρική ρύπανση, Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, Ρύπανση εδάφους, Στερεά απόβλητα, Ηχορύπανση, Ακτινοβολίες) αποτελούν, ως περιβαλλοντικές συνιστώσες ενός συστήματος, κυρίαρχο στόχο του μαθήματος.   Επομένως η λειτουργία, η διαχείριση, οι οικονομικές επιπτώσεις, η αποτίμηση της επικινδυνότητας, η αισθητική και η κοινωνική αποδοχή έργων και δραστηριοτήτων που αφορούν στα περιβαλλοντικά συστήματα και οικοσυστήματα είναι κύρια στοιχεία του μαθήματος. Αυτά τα συστατικά πρέπει να αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους και επιβεβλημένους στόχους μίας σύγχρονης κοινωνίας, η οποία σέβεται και νοιάζεται το φυσικό αλλά και κοινωνικό της περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, δραστηριοποιείται και δημιουργεί.   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να: Κατανοούν και να ερμηνεύουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων. Να εφαρμόζουν μεθόδους και αρχές χειρισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από άποψη τεχνολογική, οικονομική, αισθητική και κοινωνικής αποδοχής. Να αναπτύσσουν προγράμματα και να συμβάλλουν στην οργάνωση θεμάτων που έχουν σχέση με την οικονομία περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική διαχείριση και την αποτίμηση και διαχείριση επικινδυνότητας.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον

- Μηδενική Ανάπτυξη ή Βιομηχανία της Αντιρρύπανσης - Η σημερινή κατάσταση - Οι Ευρωπαίοι Πολίτες και το Περιβάλλον - Η Πράσινη Βίβλος για το Περιβάλλον - Το Περιβάλλον ως Οικονομικό Αγαθό - Σχέση Οικονομικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Οικολογικό Κίνημα – Οι Κυριότεροι Σταθμοί - Βιομηχανία και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Νομοθετικές Παρεμβάσεις - Αρχές Αειφόρου Δόμησης Φυσικός Κόσμος και Περιβάλλον

Διάλεξη 02: Ο φυσικός κόσμος και το περιβάλλον

- Ατμόσφαιρα και Κλίμα - Ο Ορισμός του Περιβάλλοντος - Η Οικολογία ως έννοια και Επιστήμη - Τα Όρια των Οικοσυστημάτων - Ζωή και Ενέργεια - Ενέργεια και Περιβάλλον- Ευρωπαϊκή Πράσινη – Λευκή Βίβλος για την Ενέργεια

Διάλεξη 03: Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη - Βιομηχανία και Περιβάλλον - Καθαρή Τεχνολογία – Καθαρή Παραγωγή - Η Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Περιβαλλοντική Διαχείριση των Επιχειρήσεων - Βιώσιμη Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος - Τουρισμός και Περιβάλλον. Επιλογές για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διάλεξη 04: Η ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου

- Η Ύπαρξη του Φαινομένου του Θερμοκηπίου - Τα Αέρια που ενισχύουν το Φαινόμενο - Οι Συνέπειες της Αύξησης του Αερίων Θερμοκηπίου - Περιορισμός των Αερίων του Θερμοκηπίου - Η Θέση της Ελλάδας Απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή - Προοπτικές για το Μέλλον

Διάλεξη 05: Το φαινόμενο της καταστροφής του ατμοσφαιρικού όζοντος

- Η Σημασία του Όζοντος - Το Στρατοσφαιρικό Όζον - Η καταστροφή της Στοιβάδας του Όζοντος της Στρατόσφαιρας - Ερμηνεία του Φαινομένου - Η Μείωση του Στρατοσφαιρικού Όζοντος στον Ελλαδικό Χώρο - Διεθνείς Κανονισμοί για τους Αλογονάνθρακες - Ενέργειες για τον περιορισμό της Καταστροφής

Διάλεξη 06: Το φαινόμενο της όξινης βροχής

- Απόθεση Οξέων - Εκπομπές Ουσιών που οδηγούν σε Απόθεση Οξέων - Μεταφορά και Απόθεση - Εδράσεις στο Περιβάλλον - Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις στα Εθνικά Ιστορικά Μουσεία - Όξινη Προσβολή – Φαινόμενα Γυψοποίησης

Διάλεξη 07: Οικοσυστήματα (μέρος 1ο)

- Η οικολογία ως έννοια και επιστήμη - Τα όρια των οικοσυστημάτων - Η έννοια του οικοσυστήματος - Ατελή Οικοσυστήματα - Διάβρωση – Αποσάθρωση - Ο κύκλος του άνθρακα - Ο κύκλος του οξυγόνου

Διάλεξη 08: Οικοσυστήματα (μέρος 2ο)

- Ο κύκλος του αζώτου - Ευτροφισμός - Ο κύκλος του θείου - Ο κύκλος του νερού - Η ροή της ενέργειας - Το έδαφος και η σημασία του

Διάλεξη 09: Μεγαδιαπλάσεις (μέρος 1ο)

- Χερσαία Οικοσυστήματα - Τούνδρα - Taiga - Εύκρατα δάση φυλλοβόλων - Τροπικά υγρά δάση

Διάλεξη 10: Μεγαδιαπλάσεις (μέρος 2ο)

- Χερσαία Οικοσυστήματα - Εύκρατα λιβάδια - Σαβάνα - Τροπικά δάση - Έρημοι - Κλίμα Μεσογειακό