Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας

ΤΕΙ Καβάλας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έτος: 2012-2013

Διδάσκων: Χατζούδης Δημήτριος

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε ο φοιτητής, με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει επιτυχώς σε ένα ερευνητικό σχέδιο και να καταστεί ικανός να ολοκληρώσει την πτυχιακή του εργασία. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της ποιοτικής και ποσοτικής επεξεργασίας δεδομένων και τους προετοιμάζει για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο οργάνωσης της επιστημονικής έρευνας στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης και θα αναλυθούν ερευνητικές μέθοδοι, τόσο ποιοτικές (content analysis, interviewing, observation κ.λπ), όσο και ποσοτικές (questionnaire design κ.λπ). Το μάθημα επίσης επικεντρώνεται στην ανάλυση και ερμηνεία στατιστικών δεδομένων και στη χρήση του SPSS και τεχνικών Πολύμεταβλητής Ανάλυσης. Το μάθημα προέρχεται από τη συνένωση δύο ξεχωριστών μαθημάτων («Σεμινάριο Τελειοφοίτων» και «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας»). Έχει μεικτό και εμπλουτισμένο χαρακτήρα. Αποτελείται από 2 ώρες Θεωρία και 4 ώρες Εργαστήριο. Το Εργαστήριο χωρίζεται, εκ νέου, σε δύο Ενότητες (2 ώρες η κάθε μια). Η πρώτη ενότητα αφορά τη σύνταξη της ερευνητικής πρότασης της πτυχιακής εργασίας. Περιλαμβάνει τη προετοιμασία και ανάπτυξη ολοκληρωμένης ερευνητικής πρότασης σχετικά με την πτυχιακή εργασία που θα αναλάβει να εκπονήσει ο κάθε φοιτητής στο πλαίσιο των σπουδών του και τη παροχή ικανοτήτων και δεξιοτήτων που άπτονται ολόκληρου του φάσματος των απαιτήσεων συγγραφής μιας ερευνητικής πρότασης για την ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας (αναζήτηση επιστημονικών άρθρων, κατανόηση επιστημονικών άρθρων, ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων, κτλ). Η δεύτερη ενότητα αφορά τη διδασκαλία του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την χρησιμότητα της στατιστικής και να αποκτήσουν την δυνατότητα εφαρμογής των σημαντικότερων στατιστικών μεθόδων και εργαλείων (παλινδρόμησης, εκτιμητικής και µη παραμετρικών μεθόδων) στην πτυχιακή εργασία που θα εκπονήσουν.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας

Διάλεξη 02: Βασικές έννοιες και δομή του μαθήματος

Διάλεξη 03: Εισαγωγή στην επιστημονική και επιχειρηματική έρευνα

Διάλεξη 04: Στάδια ερευνητικού σχεδιασμού