Λειτουργικά συστήματα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Έτος: 2013-2014

Διδάσκων: Ρουμελιώτης Μάνος

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα. Εξετάζονται σε βάθος οι μεθοδολογίες διαχείρισης του επεξεργαστή, της μνήμης, του συστήματος αρχείων και των συσκευών εισόδου εξόδου. Μελετώνται τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την σχεδίαση ενός λειτουργικού συστήματος και οι λύσεις που έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται από τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Διδάσκεται στο 3ο εξάμηνο σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα (2013-10-08)

Ιστορική αναδρομή των Λειτουργικών Συστημάτων με περιγραφή των τύπων Λειτουργικών Συστημάτων που αναπτύχθηκαν κατά την εξέλιξη των Η/Υ. Επεξήγηση των βασικών εννοιών. Περιγραφή ΛΣ πραγματικού χρόνου.

Διάλεξη 02: Διαχείριση διεργασιών 1 (2013-10-15)

Παρουσιάζονται οι καταστάσεις των διεργασιών από την γέννησή του μέχρι τον τερματισμό τους.

Διάλεξη 03: Διαχείριση διεργασιών 2 (2013-10-22)

Μελετάται ο χρονοπρογραμματισμός και οι χρονοδρομολογητές με ανάλυση των αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης. Αλγόριθμοι FCFS, SRTN εκ περιτροπής και μικτός.

Διάλεξη 04: Διεργασιακή επικοινωνία 1 (2013-10-29)

Αναλύεται το πρόβλημα της διεργασιακής επικοινωνίας με επεξήγηση του κρίσιμου τμήματος. Κριτήρια καλής λύσης στο πρόβλημα. Παρουσίαση ορισμένων μη ικανοποιητικών λύσεων.

Διάλεξη 05: Διεργασιακή επικοινωνία 2 (2013-11-05)

Παρουσίαση σηματοφόρων με παραδείγματα χρήσης τους. Κλασσικά παραδείγματα παραγωγού-καταναλωτή και συγγραφέα-αναγνωστών.

Διάλεξη 06: Διαχείριση μνήμης 1 (2013-11-12)

Παρουσιάζεται η διαχείριση της μνήμης με τους αλγορίθμους τοποθέτησης των διεργασιών. Οι αλγόριθμοι διακρίνονται σε στατικούς και δυναμικούς με συνεχή ή μη-συνεχή κατανομή.

Διάλεξη 07: Διαχείριση μνήμης 2 (2013-11-19)

Μη-συνεχής κατανομή της μνήμης. Με παραδείγματα από σελιδοποίηση και τμηματοποίηση. Παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδων καθώς και η μέθοδος των φίλων. Μελετάται επίσης η διαχείριση των ελευθέρων τμημάτων της μνήμης.

Διάλεξη 08: Διαχείριση αρχείων (2013-11-26)

Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αρχείων και η διαχείρισή τους. Παρουσιάζονται επίσης τα διάφορα συστήματα καταλόγων και οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΛΣ στις διεργασίες.

Διάλεξη 09: Διαχείριση αρχείων 2 (2013-12-03)

Εξετάζεται η διαχείριση καταλόγων στα Συστήματα Windows και Unix. Αναλύονται τα συστήματα αρχειοθέτησης FAT (16 και 32), NTFS και το σύστημα αρχείων Unix. Παρουσιάζεται επίσης το σύστημα προστασίας του Unix.

Διάλεξη 10: Διαχείριση εισόδου/εξόδου 1 (2013-12-10)

Παρουσιάζεται η διαχείριση των συσκευών Εισόδου/Εξόδου και οι μέθοδοι προγραμματισμού των συσκευών αυτών. Σύγχρονη και ασύγχρονη λειτουργία συσκευών και Απευθείας Πρόσβαση στη Μνήμη.

Διάλεξη 11: Διαχείριση εισόδου/εξόδου 2 (2013-12-17)

Εξετάζονται αναλυτικά οι μέθοδοι προγραμματισμού διακοπών και η αλληλοεπικάλυψη των λειτουργιών κατά την εκτέλεση ταυτόχρονων εισόδων και εξόδων.

Διάλεξη 12: Αδιέξοδα (2014-01-14)

Παρουσιάζεται το φαινόμενο του αδιεξόδου και εξετάζονται οι αναγκαίες συνθήκες για τη δημιουργία αδιεξόδου. Αναλύονται οι μεθοδολογίες Παρεμπόδιση αδιεξόδου, Αποφυγής αδιεξόδου, Ανίχνευσης αδιεξόδου με τη μέθοδο του τραπεζίτη.

Διάλεξη 13: Σύγκριση λειτουργικών συστημάτων (2014-01-21)

Παρουσιάζεται μια σύγκριση λειτουργικών συστημάτων και το θέμα του χρονοπρογραμματισμού βραχίονα δίσκου. Επιλύονται χαρακτηριστικά προβλήματα κάθε ενότητας.