Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Έτος: 2015-2016

Διδάσκων: Γεώργιος Κατσάδωρος

Περιγραφή Μαθήματος

• Η παρουσία των ζώων στις αφηγήσεις αλλά και τη ζωή του ανθρώπου. • Το είδος του μύθου ζώων. Ιστορική εξέλιξη και διαχρονική πορεία. • Η σχέση του μύθου ζώων με άλλα είδη της λαϊκής λογοτεχνίας. • Ο Αίσωπος και ο Βίος του. Η ρήξη με το καθιερωμένο πρότυπο φιλοσόφου. • Οι συμβολισμοί που απορρέουν μέσα από το μύθο ζώων αλλά και από το πρόσωπο του ίδιου του Αισώπου. • Η παιδαγωγική διάσταση του είδους στο παρελθόν. • Μερικοί σημαντικοί σταθμοί στη διάδοση του μύθου ζώων στην Ευρώπη. • Η διδακτική αξιοποίηση στη σχολική πράξη.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Tα ζώα και η σχέση τους με τον άνθρωπο

Τα ζώα και ο βίος τους ως αναπόσπαστο κομμάτι στην ιστορία και τον πολιτισμό του ανθρώπου. Η παρουσία των ζώων στις αρχαϊκές διηγήσεις και μύθους. Τα ζώα στο λαϊκό πολιτισμό.

Διάλεξη 02: Η έννοια του μύθου

Η έννοια του μύθου. Οι μύθοι ζώων και η πορεία τους στο χρόνο.

Διάλεξη 03: Αισώπου βίος

Η ζωή του Αισώπου.

Διάλεξη 04: Ο Αίσωπος και οι μύθοι του

Διάλεξη 05: Ο μύθος ζώων ως είδος της λαϊκής λογοτεχνίας

Διάλεξη 06: Ευρωπαϊκός μεσαίωνας

Σημαντικοί σταθμοί στη διάχυση του αισώπειου μύθου: Ευρωπαϊκός Μεσαίωνας. Ένα παράδειγμα από την Αγγλία.

Διάλεξη 07: Ευρωπαϊκός διαφωτισμός

Σημαντικοί σταθμοί στη διάχυση του αισώπειου μύθου: Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός.

Διάλεξη 08: Νεοελληνικός διαφωτισμός

Σημαντικοί σταθμοί στη διάχυση του αισώπειου μύθου: Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Η περίπτωση του Αδαμάντιου Κοραή.

Διάλεξη 09: Μύθοι ζώων και ουτοπία

Η διάχυση του μύθου ζώων στη σύγχρονη εποχή και η παιδαγωγική του διάσταση.

Διάλεξη 10: Οι μύθοι ζώων πηγή έμπνευσης και δημιουργίας μέσα από τα σύγχρονα ΜΜΕ

Διάλεξη 11: «Νέοι» μύθοι ζώων

Διδακτική αξιοποίηση του μύθου ζώων: Δειγματικές διδασκαλίες.