Ανοσοβιολογία

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Βιολογίας

Έτος: 2013

Διδάσκων: Αθανασάκη Ειρήνη

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα Ανοσοβιολογία είναι υποχρεωτικό και διδάσκεται στο 3ο έτος σπουδών. Η δομή του μαθήματος περιλαμβάνει τη περιγραφή του ανοσοποιητικού συστήματος, τις βασικές του λειτουργίες, τη ρύθμισή του και την εμπλοκή του σε παθολογικές καταστάσεις. Ειδικότερα αναπτύσσονται τα ακόλουθα κεφάλαια: Kύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος: Περιγραφή των μονοπατιών διαφοροποίησης μυελικών κυττάρων και Β λεμφοκυττάρων. Όργανα του Aνοσοποιητικού συστήματος: Δομή και λειτουργία των πρωτογενών και δευτερογενών λεμφικών οργάνων. Διαφοροποίηση Τ Λεμφοκυττάρων: Ωρίμανση και διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυττάρων στα μικροπεριβάλλοντα του θύμου αδένα. Θετική και αρνητική επιλογή Τ λεμφοκυττάρων. Bιοχημεία και Γενετική ανοσοσφαιρινών. Ισότυπος, αλλότυπος, ιδιότυπος. Περιγραφή των χαρακτηριστικών και του ρόλου των διαφόρων ισοτύπων των ανοσοσφαιρινών. Περιγραφή των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών και μηχανισμοί ανάκτησης πολυμορφισμού. Aνοσολογία μοσχεύματος/ Κύριο Σύμπλοκο Ιστοσυμβατότητας (ΚΣΙ): Η ανακάλυψη του Κύριου και Ελάχιστου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας. Περιγραφή του ΚΣΙ στο ποντίκι και τον άνθρωπο. Ανάλυση των τάξης Ι και τάξης ΙΙ αντιγόνων συμβατότητας. Δομή πρωτεϊνών και γονιδίων. Χυμική Ανοσία: Κύτταρα που λαμβάνουν μέρος στη χυμική ανοσία, αντιγονοπαρουσίαση, πρωτογενής και δευτερογενής απόκριση. Kυτταρομεσολαβητική ανοσία. Κύτταρα που λαμβάνουν μέρος στην κυτταρική ανοσία, αντιγονοπαρουσίαση, πρωτογενής και δευτερογενής απόκριση.Αλλεργίες: Ταξινόμηση των αλλεργιών κατά Gell-Coombs, μηχανισμοί και παραδείγματα των διαφόρων τύπων αλλεργιών. Yποδοχέας T Λεμφοκυττάρων (TCR): Περιγραφή των TCRαβ και TCRγδ υποδοχέων, μηχανισμοί ανάκτησης πολυμορφισμού. Περιγραφή της ανοσολογικής σύναψης. Ανοσολογική παρεμπόδιση: T παρεμποδιστές/ Τ ρυθμιστές. Η κυτταρική και η βιοχημική φύση της παρεμπόδισης.Iδιότυπα: Περιγραφή της ιδιοτυπικής πλεκτάνης και των μηχανισμών ρύθμισης των ιδιοτύπων.Ανοσολογική ανοχή. Μηχανισμοί που διέπουν την ανάπτυξη και την κατάργηση της ανοσολογικής ανοχής. Aυτοανοσία- ανοσοελλείψεις: ασθένειες που οφείλονται σε δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ανοσολογία του Kαρκίνου: ανοσολογική επαγρύπνηση, μηχανισμοί που οδηγούν το ανοσοποιητικό σύστημα σε ανεπιτυχή απομάκρυνση των καρκινικών κυττάρων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Ιστορική αναδρομή της ανοσολογίας (2013-10-15)

Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος (μέρος 1ο).

Διάλεξη 02: Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος (β) (2013-10-16)

Περιγραφή των μονοπατιών διαφοροποίησης μυελικών κυττάρων και Β λεμφοκυττάρων.

Διάλεξη 03: Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος (γ) (2013-10-22)

Διάλεξη 04: Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος (δ) (2013-10-23)

Ολοκλήρωση του 1ου κεφαλαίου και εισαγωγή στο 2ο κεφάλαιο, λεμφικά όργανα.

Διάλεξη 05: Λεμφικά όργανα (2013-10-29)

Μικρή επανάληψη του προηγούμενου μαθήματος. Δομή και λειτουργία των πρωτογενών και δευτερογενών λεμφικών οργάνων.

Διάλεξη 06: Ανοσοσφαιρίνες (α) (2013-10-30)

Σύντομη αναφορά στο 2ο κεφάλαιο και έναρξη του επόμενου κεφαλαίου, ανοσοσφαιρίνες.

Διάλεξη 07: Ανοσοσφαιρίνες (β) (2013-11-05)

Διάλεξη 08: Ανοσοσφαιρίνες (γ) (2013-11-06)

Διάλεξη 09: Ανοσολογία μοσχεύματος (α) (2013-11-12)

Ολοκλήρωση 3ου κεφαλαίου 'Ανοσοσφαιρίνες' και έναρξη του επόμενου κεφαλαίου.

Διάλεξη 10: Ανοσολογία μοσχεύματος (β) (2013-11-13)

Διάλεξη 11: Επαγωγή χυμικής ανοσίας (α) (2013-11-19)

Ολοκλήρωση του 4ου κεφαλαίου 'Ανοσολογία Μοσχεύματος' και παρουσίαση του 1ου μέρους του 5ου κεφαλαίου.

Διάλεξη 12: Επαγωγή χυμικής ανοσίας (β) (2013-11-20)

Διάλεξη 13: Επαγωγή χυμικής ανοσίας (γ) (2013-11-26)