Στατιστική Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Έτος: 2014

Διδάσκων: Εβελίνα Κοσσιέρη

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα θα διεξαχθεί μελετώντας τις παρακάτω ενότητες: εισαγωγή, συλλογή στατιστικών στοιχείων, στοιχεία θεωρίας δειγμάτων, μέθοδοι στατιστικής περιγραφής των αποτελεσμάτων των παρατηρήσεων, στατιστική περιγραφή πληθυσμών δύο διαστάσεων, αριθμοδείκτες, χρονολογικές σειρές, στατιστική επαγωγή.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Βασικές έννοιες στατιστικής

Στην 1η Ενότητα πραγματοποιείται μία πρώτη γνωριμία με το μάθημα και παρέχονται βασικές έννοιες και ορισμοί όπως ο στατιστικός πληθυσμός, η στατιστική μονάδα και η απογραφή.

Διάλεξη 02: Στατιστικοί πίνακες

Στην 2η Ενότητα πραγματοποιείται μια περιγραφή σχετικά με τις κλάσεις και τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους.

Διάλεξη 03: Αριθμητικά περιγραφικά μέτρα

Η 3η Ενότητα παρέχει βασικές έννοιες και ορισμούς που αφορούν αριθμητικά περιγραφικά μέτρα . Συγκεκριμένα, περιγράφονται οι εξής έννοιες: παράμετροι , συναρτήσεις , μέτρα κεντρικής τάσης, αριθμητικός μέσος και τύπος αριθμητικού μέσου, διάμεσος και υπολογισμός.

Διάλεξη 04: Αριθμητικά μέτρα

Η 4η Ενότητα παρέχει βασικές έννοιες και ορισμούς που αφορούν αριθμητικά περιγραφικά μέτρα . Συγκεκριμένα, περιγράφονται οι εξής έννοιες: τεταρτημόρια, δεκατημόρια και εκατοστημόρια, επικρατούσα τιμή και υπολογισμός, μέτρα διασποράς.

Διάλεξη 05: Μέτρα διασποράς

Η 5η Ενότητα επιχειρεί μια εισαγωγή στην έννοια της διασποράς και περιγράφει τα στοιχεία: μέτρα διασποράς, εύρος, ενδοτεταρτημοριακή απόκλιση, μέση απόκλιση, διακύμανση, τυπική απόκλιση, συντελεστής μεταβλητότητας συμπληρώνοντας με αντίστοιχα παραδείγματα.

Διάλεξη 06: Ασυμμετρία

Η 6η Ενότητα έχει ως σκοπό να κάνει μια εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο της ασυμμετρίας μέσα από ορισμούς και παραδείγματα. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται ορισμοί : συντελεστής ασυμμετρίας Pearson, μέτρια ασυμμετρικές κατανομές, συντελεστής ασυμμετρίας Bowley, ροπές και κύρτωση.

Διάλεξη 07: Θεωρία πιθανοτήτων

Στην 7η Ενότητα γίνεται εισαγωγή στην έννοια της πιθανότητας και αναλύονται έννοιες όπως η τυχαία μεταβλητή και η διάκριση τυχαίων μεταβλητών καθώς και η πρόσθεση πιθανοτήτων.

Διάλεξη 08: Θεωρία πιθανοτήτων

Στην 8η Ενότητα μέσα από την χρήση παραδειγμάτων και ασκήσεων αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του πεδίου των πιθανοτήτων.

Διάλεξη 09: Εισαγωγή στη συνδυαστική ανάλυση

Σκοπός της 9ης Ενότητας είναι η ανάλυση της αρχή της πρόσθεσης στα σύνολα και της αρχής του πολλαπλασιασμού. Περιγράφονται οι έννοιες των μεταθέσεων, οι συνδυασμοί, οι διατάξεις, οι επαναληπτικοί συνδυασμοί και τέλος οι επαναληπτικές διατάξεις.

Διάλεξη 10: Κατανομές πιθανότητας (Μέρος 1ο)

Σκοπός της 10ης Ενότητας είναι η κατανόηση και η εξοικείωση με τις έννοιες: μεταβλητή, κατανομή πιθανότητας, συνάρτηση πιθανότητας και συνάρτηση κατανομής.

Διάλεξη 11: Κατανομές πιθανότητας (Μέρος 2ο)

Σκοπός της 11ης Ενότητας είναι η κατανόηση και η εξοικείωση με τις έννοιες: μέση τιμή, ιδιότητες μέσης τιμής, διακύμανση.

Διάλεξη 12: Ασυνεχείς κατανομές

Σκοπός της 12ης Ενότητας είναι η κατανόηση και η εξοικείωση με τις έννοιες: διωνυμική κατανομή, κατανομή Poisson, υπεργεωμετρική κατανομή, γεωμετρική κατανομή και κατανομή Pascal.

Διάλεξη 13: Συνεχείς κατανομές

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η κατανόηση και η εξοικείωση με τις εξής έννοιες: συνεχής κατανομή μέσα από γραφικές παραστάσεις, η ομοιόμορφη κατανομή, οι ιδιότητές της, η κατανομή Γάμμα και η εκθετική κατανομή.

Διάλεξη 14: Επαναληπτικές ασκήσεις

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιούνται επαναληπτικές ασκήσεις του μαθήματος.