Ρύπανση υδάτων και εδαφών

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

Έτος: 2015

Διδάσκων: Λάζαρος Τσικριτζής

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες: 1) Ρύπανση υδάτων: Φυσικοχημικές παράμετροι για τον έλεγχο των ρυπασμένων υδάτων και των υγρών αποβλήτων. Μηχανισμοί ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών και μέθοδοι πρόληψης και προστασίας τους. 2) Ρύπανση εδάφων: Μηχανισμοί μεταφοράς ρύπων μέσω των χαλαρών ιζημάτων. Αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στη μεταφορά ρύπων στα υπόγεια νερά και αντίστοιχες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την απορρύπανσή τους. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων λύνονται και ασκήσεις, ενώ στο εργαστήριο γίνεται πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Δειγματοληψία και παράμετροι ελέγχου των φυσικών νερών

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα πρέπει να: α) σχεδιάζουν μια δειγματοληψία νερού και να επιλέγουν τους κατάλληλους δειγματολήπτες β) γνωρίζουν τις παραμέτρους ελέγχου ποιότητας του νερού γ) γνωρίζουν τις φυσικές ιδιότητες του νερού και πώς αυτές επηρεάζουν την κατάσταση των υδάτων καθώς και τα φαινόμενα στρωματοποίησης κλπ.

Διάλεξη 02: Ρύπανση υδάτων – Παράμετροι ελέγχου - Ευτροφισμός - Μοντέλα διασποράς

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα πρέπει να: α) αξιολογούν το βαθμό ρύπανσης των υδάτων χρησιμοποιώντας παραμέτρους ελέγχου (DO, BOD, COD, TOC κλπ) β) γνωρίζουν τις αιτίες και τους μηχανισμούς ρύπανσης των νερών (ευτροφισμός, αερόβιες – αναερόβιες διεργασίες κλπ) και γ) να ξέρουν τις βασικές μεθόδους πρόληψης και θεραπείας των ρυπασμένων υδάτινων σωμάτων.

Διάλεξη 03: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα πρέπει να: α) γνωρίζουν τις φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες του εδάφους β) να αξιολογούν την κατάσταση και τη συμπεριφορά των εδαφών με τη βοήθεια κι άλλων παραμέτρων, όπως η ρυθμιστική ικανότητα κ.α. γ) να γνωρίζουν βασικά στοιχεία για τα όξινα -αλκαλικά εδάφη και τις τεχνικές θεραπείας τους.

Διάλεξη 04: Μηχανισμοί ρύπανσης και τεχνολογίες εξυγίανσης εδαφών και υπόγειων υδάτων

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα πρέπει να: α) γνωρίζουν τους μηχανισμούς και τις βασικές σχέσεις που διέπουν τη μεταφορά ρύπων στα εδάφη β) χρησιμοποιούν τις σχέσεις αυτές για να επιλύουν απλά προβλήματα μεταφοράς ρύπων σε υπόγεια νερά που διαπερνούν χαλαρά ιζήματα γ) επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές απορρύπανσης εδαφών και υπόγειων νερών in situ και ex situ.