Φαρμακολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ιατρικής

Έτος: 2014

Διδάσκων: Μαρία Μυρωνίδου – Τζουβελέκη

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων που σχετίζονται με τις βασικές αρχές δράσης των φαρμάκων στον οργανισμό του ανθρώπου, η κατανόηση των αρχών της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής, η κατανόηση της φαρμακοκινητικής, του μηχανισμού δράσης, της θεραπευτικής χρησιμότητας, της αποτελεσματικότητας, των ανεπιθύμητων ενεργειών, των αντενδείξεων, της τοξικότητας και των αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και στο αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ).

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή στη φαρμακολογία

Κατανόηση των θεμελιωδών και σύγχρονων όρων της φαρμακολογίας, εξοικείωση με την ιστορία της φαρμακολογίας και την εξέλιξή της γεωγραφικά και χρονολογικά και ανάδειξη της σημασίας της Φαρμακολογίας.

Διάλεξη 02: Φαρμακοκινητική

Κατανόηση της έννοιας της φαρμακοκινητικής. Πρόβλεψη συμπεριφοράς και επιλογή φαρμάκων με βάση τις αρχές της φαρμακοκινητικής.

Διάλεξη 03: Φαρμακοδυναμική

Κατανόηση της έννοιας της φαρμακοδυναμικής, κατανόηση των ειδών της αλληλεπίδρασης ενός φαρμάκου με το στόχο του και πρόβλεψη των δυνητικών επιδράσεων ενός φαρμάκου στο σώμα με βάση τη γνώση των στόχων του και της επίδρασής του σε αυτούς.

Διάλεξη 04: Αντικαταθλιπτικά - Νευροληπτικά - Αντιεπιληπτικά Φάρμακα

Κατανόηση δράσης των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Πρόβλεψη δράσεων και ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Κατανόηση δράσης των νευροληπτικών φαρμάκων. Αναγνώριση ενδείξεων για τη χορήγηση νευροληπτικών φαρμάκων. Πρόβλεψη δράσεων και ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χορήγηση νευροληπτικών φαρμάκων. Κατανόηση δράσης των αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Αναγνώριση ενδείξεων για τη χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Πρόβλεψη δράσεων και ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρμάκων.

Διάλεξη 05: Αγχολυτικά και υπνωτικά φάρμακα

Κατανόηση δράσης των αγχολυτικών και υπνωτικών φαρμάκων. Αναγνώριση ενδείξεων για τη χορήγηση αγχολυτικών και υπνωτικών φαρμάκων. Πρόβλεψη δράσεων και ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χορήγηση αγχολυτικών και υπνωτικών φαρμάκων.

Διάλεξη 06: Αντιμικροβιακά χημειοθεραπευτικά φάρμακα

Κατανόηση δράσης των αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Αναγνώριση ενδείξεων και φάσματος δράσης για τη χορήγηση αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Πρόβλεψη δράσεων και ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χορήγηση αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Διάλεξη 07: Βιταμίνες – Ιχνοστοιχεία

Ταξινόμηση βιταμινών. Γνώση παθήσεων από την ανεπάρκεια βιταμινών, καθώς και γνώση ιδιοτήτων και δράσεων των βιταμινών και των ιχνοστοιχείων.

Διάλεξη 08: Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

Κατανόηση δράσης των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) και άλλων φαρμάκων κατά της φλεγμονής. Αναγνώριση ενδείξεων για τη χορήγηση ΜΣΑΦ. Πρόβλεψη δράσεων και ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χορήγηση ΜΣΑΦ.

Διάλεξη 09: Οπιοειδή αναλγητικά φάρμακα

Κατανόηση δράσης των οπιοειδών Αναλγητικών φαρμάκων. Αναγνώριση ενδείξεων για τη χορήγηση οπιοειδών Αναλγητικών φαρμάκων και πρόβλεψη δράσεων και ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χορήγηση οπιοειδών Αναλγητικών φαρμάκων.

Διάλεξη 10: Φάρμακα του αυτόνομου νευρικού συστήματος - Χολινεργική διαβίβαση

Κατανόηση δράσης των φαρμάκων που επιδρούν τη χολινεργική διαβίβαση. Αναγνώριση ενδείξεων για τη χορήγηση φαρμάκων που επιδρούν τη χολινεργική διαβίβαση. Πρόβλεψη δράσεων και ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χορήγηση φαρμάκων που επιδρούν τη χολινεργική διαβίβαση.

Διάλεξη 11: Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

Κατανόηση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης των φαρμάκων. Πρόβλεψη αλληλεπιδράσεων και ανάπτυξη ικανότητας διαμόρφωσης στρατηγικής συγχορήγησης φαρμάκων.

Διάλεξη 12: Συνταγογράφηση φαρμάκων

Κατανόηση αναγκαία συνυπολογιζόμενων παραμέτρων για την ορθή συνταγογράφηση φαρμάκων. Ανάπτυξη ικανότητας ορθής συνταγογράφησης φαρμάκων.

Διάλεξη 13: Διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος

Κατανόηση της δράσης των διεγερτικών του Κ.Ν.Σ. Κατανόηση των επιπτώσεων λήψης διεγερτικών του Κ.Ν.Σ. Πρόβλεψη δράσεων και ανεπιθύμητων ενεργειών από τη λήψη διεγερτικών του Κ.Ν.Σ.