Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Έτος: 2014

Διδάσκων: Βασίλης Κόμης

Περιγραφή Μαθήματος

Παιδαγωγική θεμελίωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αναφορά στις αρχές της προγραμματισμένης διδασκαλίας και στις εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού. Προβληματική καιενδιαφέρον της προσέγγισης 'Πληροφορική και Εκπαίδευση' - Προβληματική για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία - Πρότυπα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: τεχνικό, πραγματολογικό, ολοκληρωμένο - Χρονολογική εξέλιξη και φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα - Διεθνής και ελληνική εμπειρία, ιστορική ανασκόπηση, αξιολόγηση της τρέχουσας πρακτικής - Μελέτη της εισαγωγής και ένταξης της πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση με έμφαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση - Θεωρίες μάθησης και εφαρμογές των ΤΠΕ. στην εκπαίδευση. -- Ψυχοπαιδαγωγικό και κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο σχετικό με την ενσωμάτωση, χρήση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. -- Κριτική προσέγγιση της επιχειρηματολογίας (υπέρ και ενάντια) της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. -- Προσέγγιση βασικών εκπαιδευτικών εφαρμογών με υπολογιστές (εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων, υπερμέσων, εικονικής πραγματικότητας, συνεργατικών διαδικτυακών εφαρμογών).

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Ενότητα 1: Εισαγωγή - Διδακτικό Συμβόλαιο

Σκοποί της ενότητας είναι: 1. Εισαγωγή στο μάθημα «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» 2. Δομής του Μαθήματος 3. Διδακτικό Συμβόλαιο 4. Αντικείμενο του μαθήματος ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 5. Σκοπός του μαθήματος ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Διάλεξη 02: Ενότητα 2: Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Διατύπωση των κύριων ερωτημάτων, τα οποία θα απαντηθούν κατά το μάθημα. Σύντομη παρουσίαση του εννοιολογικού πλαισίου του μαθήματος και αναφορά σε βασικές έννοιες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατά το μάθημα.

Διάλεξη 03: Ενότητα 3: Φάσεις, μοντέλα και παιδαγωγικές προσεγγίσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Η επισκόπηση των επιμέρους μοντέλων ή προσεγγίσεων που σχετίζονται με την εισαγωγή, την ένταξη και την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των επικοινωνιών στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα.

Διάλεξη 04: Ενότητα 4: Η πληροφορική και οι ΤΠΕ στην Ελληνική εκπαίδευση

Συνοπτική περιγραφή και ανάλυση της θέσης των ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται κυρίως ως αντικείμενο εκπαίδευσης και δευτερευόντως ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών. Δίνεται έμφαση στην παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών του γνωστικού αντικειμένου της πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της γενικής εκπαίδευσης και στα προγράμματα επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών που προωθούν τις ΤΠΕ ως διδακτικό μέσο και ως εργαλείο μάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Διάλεξη 05: Ενότητα 5: Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ - Συμπεριφορισμός

Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών της συμπεριφοριστικής θεωρίας μάθησης και τα πιο γνωστών της μοντέλων και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση υπολογιστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται στο πως η συμπεριφοριστική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διδακτικών συστημάτων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

Διάλεξη 06: Ενότητα 6: Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ: Εποικοδομισμός (Μέρος Α)

Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και των πιο γνωστών της μοντέλων και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται στο πως η εποικοδομιστική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών υπό το πρίσμα των γνωστικών εργαλείων.

Διάλεξη 07: Ενότητα 7: Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ: Γνωστική ψυχολογία

Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών της γνωστικής ψυχολογίας και των πιο γνωστών της μοντέλων και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται στο πως η γνωστική ψυχολογία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

Διάλεξη 08: Ενότητα 8: Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ: Εποικοδομισμός (Μέρος Β)

Διάλεξη 09: Ενότητα 9: Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ: Εννοιολογική χαρτογράφηση - Εννοιολογικοί χάρτες

Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και ειδικότερα της προσέγγισης που αφορά την εννοιολογική χαρτογράφηση και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται στο πως η εννοιολογική χαρτογράφηση επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

Διάλεξη 10: Ενότητα 10: Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ: Κοινωνιογνωστικές θεωρίες - Κοινωνικοπολιτικές θεωρίες

Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας και των πιο γνωστών της μοντέλων και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται στο πως η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία επιδρά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

Διάλεξη 11: Ενότητα 11: Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ: Πολυμέσα - Υπερμέσα (Μέρος Α)

Η συνοπτική παρουσίαση των συστημάτων πολυμέσων/υπερμέσων και το πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται στο πως ο εποικοδομισμός και η γνωστική θεωρία επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

Διάλεξη 12: Ενότητα 12: Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ: Πολυμέσα - Υπερμέσα (Μέρος Β)

Διάλεξη 13: Ενότητα 13: Συστήματα οπτικοποίησης, περιβάλλοντα προσομοίωσής και περιβάλλοντα μοντελοποίησης

Η συνοπτική παρουσίαση των συστημάτων οπτικοποίησης, των συστημάτων προσομοίωσης και των περιβαλλόντων μοντελοποίησης και το πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η έμφαση δίνεται στο πως ο εποικοδομισμός και η γνωστική θεωρία επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών.

Διάλεξη 14: Εργαστήριο 1ο: Πλατφόρμες μάθησης και διδασκαλίας (Moodle) και μηχανές αναζήτησης

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με βασικές υπηρεσίες και εργαλεία του Διαδικτύου: Πλατφόρμα Moodle (βασικές λειτουργίες και φόρουμ), μηχανές αναζήτησης. Γνωριμία υπηρεσιών και εργαλείων του διαδικτύου σε καθημερινές εκπαιδευτικές λειτουργίες του μαθήματος με βάση το μοντέλο της μικτής μάθησης.

Διάλεξη 15: Εργαστήριο 2ο: Yπηρεσίες και εργαλεία του Web 2.0: το blog, το wiki και το portfolio

Γνωριμία και εξοικείωση με τις προηγμένες υπηρεσίες και εργαλεία του Web2.0, όπως το blog, το wiki και το portfolio. Αυτόνομη χρήση βασικών εργαλείων του Web 2.0 (blog, wiki, portfolio) και οργάνωση πληροφορίας σε ψηφιακό Portfolio.

Διάλεξη 16: Εργαστήριο 3ο: Εκπαιδευτικό λογισμικό

Γνωριμία με την έννοια του εκπαιδευτικού λογισμικού, η κατανόηση της ύπαρξης διαφορετικών κατηγοριών λογισμικών με βάση τη διάκριση των επιμέρους δυνατοτήτων τους.

Διάλεξη 17: Εργαστήριο 4ο: Θεωρίες μάθησης - Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών

Κατανόηση των επιμέρους κατηγοριών λογισμικού με βάση τις θεωρίες μάθησης και η γνωριμία με βασικά κριτήρια τεχνολογικής και παιδαγωγικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού.

Διάλεξη 18: Εργαστήριο 5ο: Γνωριμία με το ΔΕΠΠΣ - Λογισμικό κλειστού τύπου

Πολυμεσικές εφαρμογές, συστήματα διδασκαλίας, τεστ και ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης.

Διάλεξη 19: Εργαστήριο 6ο: Λογισμικό υπερμέσων (power point) και ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (wikipedia)

Κατανόηση της έννοιας εφαρμογών υπερμέσων και των λογισμικών γενικής χρήσης και η αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάλεξη 20: Εργαστήριο 7ο: Εποικοδομισμός, χρήση λογισμικού ανάπτυξης δημιουργικότητας

Κατανόηση των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και των πιο γνωστών της μοντέλων και το πως επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών. Λογισμικό ανάπτυξης δημιουργικότητας(tuxpaint).

Διάλεξη 21: Εργαστήριο 8ο: Εννοιολογική χαρτογράφηση

Κατανόηση των βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και συγκεκριμένα της έννοιας της αναπαράστασης και πως επηρεάζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Διάλεξη 22: Εργαστήριο 9ο: Συστήματα οπτικοποίησης, περιβάλλοντα προσομοίωσης και περιβάλλοντα μοντελοποίησης

Χρήση λογισμικού οπτικοποίησης ως εργαλείου έκφρασης, οπτικής αναπαράστασης και παρουσίασης της πληροφορίας (ψηφιακοί άτλαντες, λογισμικό μελέτης περιβάλλοντος). Χρήση λογισμικού προσομοίωσης ως εργαλείου διερεύνησης και ανακάλυσης (εικονικά εργαστήρια).

Διάλεξη 23: Εργαστήριο 10ο: Εκπαιδευτική ρομποτική και προγραμματισμός

Ανάπτυξη δεξιότητων υψηλού επιπέδου με λογισμικό εκπαιδευτικής ρομποτικής και προγραμματισμού.

Διάλεξη 24: Εργαστήριο 11ο: Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας