Καταστάσεις της ύλης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Φυσικής

Έτος: 2015

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Σιμσερίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Η θεματολογία αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του υποχρεωτικού μαθήματος "Καταστάσεις και Ιδιότητες της Ύλης" του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), για την ακρίβεια αφορά το ήμισυ του μαθήματος με κυρίως θέμα "Καταστάσεις της Ύλης".

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή στις καταστάσεις της ύλης

"Στοιχειώδη" σωμάτια. Καταστάσεις της ύλης. Μεταξύ αυτών: στερεά, υγρά, αέρια, πλάσμα, συμπύκνωμα Bose – Einstein (BEC). Μετατροπές καταστάσεων ή φάσεων της ύλης. Διαγράμματα φάσεων ή καταστάσεων. Κατάταξη στερεών σε περιοδικούς και οιονεί κρυστάλλους, άμορφα και μορφοκλάσματα. Μορφή ατομικών τροχιακών. Συμμετρίες. Δεσμοί μεταξύ ατόμων. Υβριδισμός.

Διάλεξη 02: Στερεά

Είδη συμμετρίας και πράξεις συμμετρίας. Είδη συμμετρίας: μετατοπίσεως ή μεταφοράς, περιστροφής, ανακλάσεως σε επίπεδο, αντιστροφής ως προς σημείο.Ταξινόμηση των στερεών. Κρύσταλλοι. Κρυσταλλικά πλέγματα σε 1, 2, 3 διαστάσεις. Βάσεις, Δομές Ενεργειακών Ζωνών στα στερεά, Ταξινόμηση των στερεών με ποικίλα κριτήρια).

Διάλεξη 04: Πραγματικά αέρια και υγρά

Μέγεθος ατόμων και μορίων. Ανάπτυγμα ή Καταστατική Εξίσωση Virial. Καταστατική Εξίσωση van der Waals. Έκφραση της Καταστατικής Εξισώσεως van der Waals σε μορφή Virial. Δυναμική Ενέργεια Lennard – Jones, Μετατροπές φάσεως αερίου – υγρού. Κατασκευή Maxwell. Εξίσωση Clausius – Clapeyron.