Κλασσική ηλεκτροδυναμική

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Φυσικής

Έτος: 2011

Διδάσκων: Λέανδρος Περιβολαρόπουλος

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για το μάθημα «Κλασσική Ηλεκτροδυναμική ΙΙ», το οποίο διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο σπουδών του τμήματος φυσικής στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο μάθημα αναπτύσσονται διάφορα θέματα όπως ο Νόμος του Faraday, οι εξισώσεις του Maxwell, ενέργεια και ορμή στην Ηλεκτροδυναμική, ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε μη αγώγιμα και αγώγιμα μέσα, διασπορά, καθοδηγούμενα κύματα, ακτινοβολία ηλεκτρικού και μαγνητικού διπόλου, ακτινοβολία σημειακού φορτίου, βασικές έννοιες της σχετικότητας στην Ηλεκτροδυναμική. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και απόκτηση ικανότητας επίλυσης προβλημάτων σε θέματα ηλεκτρομαγνητικής ενδιάμεσου επιπέδου (ολοκλήρωση εξισώσεων Maxwell, Ιδιότητες Η/Μ πεδίου, Η/Μ κύματα, Σχετικιστική Ηλεκτροδυναμική, Ακτινοβολία). Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ήδη κατανοήσει απειροστικό λογισμό, διανυσματική ανάλυση, ηλεκτροστατική και μαγνητοστατική.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Νόμος του Ohm - Μικροσκοπική ερμηνεία αγωγιμότητας (2011-02-22)

Διάλεξη 02: Παραγόμενο έργο κατά την ροή ρεύματος - Ισχύς (2011-02-24)

Διάλεξη 03: Αμοιβαία επαγωγή, υπολογισμός συντελεστή επαγωγής (2011-03-01)

Διάλεξη 04: Ηλεκτρεγερτική δύναμη από αμοιβαία επαγωγή (2011-03-03)

Διάλεξη 05: Μη στατικά συστήματα (2011-03-10)

Οι εξισώσεις Maxwell παρουσία χρονοεξαρτώμενων πηγών γενικεύονται και παίρνουν επιπλέον όρους.

Διάλεξη 06: Θεώρημα Poynting (2011-03-14)

Διάλεξη 07: Έργο από μετακίνηση φορτίου - Τανυστής Η/Μ τάσης (2011-03-17)

Διάλεξη 08 (2011-03-22)

Διάλεξη 09: Ηλεκτρομαγνητικά κύματα (2011-03-24)

Διάλεξη 10: Γενίκευση κατεύθυνσης διάδοσης κύματος (2011-03-29)

Διάλεξη 11 (2011-03-31)

Διάδοση κύματος μέσα σε κάποιο μέσο και πρόσπτωση κύματος σε διαχωριστική γραμμή διαφορετικών υλικών.

Διάλεξη 12: Επίπεδα κύματα σε αγωγούς (2011-04-05)

Διάλεξη 13: Κυματοδηγοί (2011-04-07)

Διάλεξη 14: Επίλυση εξισώσεων με κυματοδηγούς (2011-04-12)

Διάλεξη 15: Σχετικότητα - Μετασχηματισμοί Lorentz - Τετραδιανύσματα (2011-05-03)

Διάλεξη 16: Γενίκευση του νόμου του Νεύτωνα (2011-05-05)

Διάλεξη 17: Μετασχηματισμός πεδίων και παραδείγματα (2011-05-10)

Διάλεξη 18 (2011-05-12)

Χρονοεξαρτώμενα συστήματα και υπολογισμός των δυναμικών που παράγουν στην περιοχή τους.

Διάλεξη 19: Ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικού διπόλου (2011-05-16)

Διάλεξη 20: Ασκήσεις (2011-05-23)

Διάλεξη 21: Ασκήσεις (συνέχεια) (2011-05-25)