Εισαγωγή στην πληροφορική

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

Έτος: 2015

Διδάσκων: Δημοσθένης Πασχαλίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της επιστήμης υπολογιστών, στα επιμέρους θεματικά της πεδία, με αναγωγή των θεωριών της επιστήμης υπολογιστών στη σύγχρονη πραγματικότητα και ταυτόχρονα κατανόηση και αξιοποίηση της χρήσης της τεχνολογίας στην καθημερινότητα. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της επιστήμης υπολογιστών, να κατανοήσουν την χρησιμότητα των επιμέρους θεματικών της πεδίων, να προβληματιστούν σε κοινωνικά θέματα, να προετοιμαστούν για τις τεχνολογίες που δεν υπάρχουν ακόμα, να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για τη δημιουργία καθημερινών επιστολών και εγγράφων, να γνωρίζουν την έννοια των υπολογιστικών φύλλων και να μπορούν να παράγουν ακριβή αποτελέσματα εργασίας με αυτά. Να γνωρίζουν τις κύριες έννοιες δημοσίευσης περιεχομένου στο διαδίκτυο, τον τρόπο λειτουργίας της γλώσσας HTML και να μπορούν να παράγουν απλές ιστοσελίδες. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, να επιλέγουν κατάλληλα αποθηκευτικά μέσα, να κατανοούν και υπολογίζουν μεγέθη δυαδικών μονάδων μέτρησης, να γνωρίζουν την χρησιμότητα και διασύνδεση των εσωτερικών δομών ενός υπολογιστή, να γνωρίζουν την εργασία που επιτελεί ένα λειτουργικό σύστημα, να γνωρίζουν τα είδη των δικτύων και πρωτοκόλλων, τη βασική χρήση του διαδικτύου και τα θέματα ασφαλείας που ανακύπτουν. Θα πρέπει να κατανοούν τη βηματική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με αλγοριθμικό τρόπο, να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν κατάλληλη μορφή αναπαράστασης αλγορίθμων, να αναγνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις γλώσσες προγραμματισμού, να αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα και τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού, να κατανοούν τους τρόπους και τις δομές οργάνωσης και αποθήκευσης δεδομένων και να κατανοούν τη διαδικασία παραγωγής γραφικών σε έναν Η/Υ. Θα πρέπει να κατανοούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της τεχνητής νοημοσύνης, τις εφαρμογές της καθώς και τα κοινωνικά θέματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση της. Να εφαρμόζουν διάφορες μορφοποιήσεις στα έγγραφα ή τα λογιστικά φύλλα, να εισάγουν πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα έγγραφα και να προετοιμάζουν τα έγγραφα για χρήση σε συγχώνευση αλληλογραφίας. Θα πρέπει να επιλέγουν, ταξινομούν, αντιγράφουν, μετακινούν και διαγράφουν δεδομένα. Τέλος να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τις γραμμές και στήλες ενός υπολογιστικού φύλλου και να δημιουργούν μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Ιστορική αναδρομή και υπόβαθρο

O σκοπός της ενότητας είναι να αναπτυχθεί η ιστορική προοπτική των υπολογιστών και των λειτουργικών συστημάτων και να τεθεί ένα υπόβαθρο για τις ενότητες που θα ακολουθήσουν.

Διάλεξη 02: Χειρισμός δεδομένων – Αρχιτεκτονική Η/Υ

Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ένας υπολογιστής χειρίζεται δεδομένα. Η εξερεύνηση των βασικών στοιχείων αρχιτεκτονικής των υπολογιστών και ο προγραμματισμός του υπολογιστή με τη βοήθεια κωδικοποιημένων οδηγιών.

Διάλεξη 03: Λειτουργικά συστήματα

Ο φοιτητής γνωρίζει τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα, πως συντονίζει τις εσωτερικές δραστηριότητες ενός υπολογιστή και πως επιτηρεί την επικοινωνία του με τον έξω κόσμο. Επίσης, κατανοήσει τι κάνουν τα λειτουργικά συστήματα αλλά και πώς το κάνουν.

Διάλεξη 04: Δικτύωση και διαδίκτυο

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι ο φοιτητής: • Να εισαχθεί στην έννοια της δικτύωσης υπολογιστών, δηλαδή να μελετήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους οι υπολογιστές ώστε να μοιράζονται πληροφορίες και πόρους. • Να κατανοήσει την κατασκευή και τη λειτουργία των δικτύων, τις εφαρμογές των δικτύων και τα ζητήματα ασφάλειας. • Να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του Παγκόσμιου Ιστού (Διαδίκτυο) καθώς και τον τρόπο δημιουργίας αρχείων υπερκειμένου.

Διάλεξη 05: Αλγόριθμοι

Η κατανόηση και εξοικείωση με την έννοια του αλγορίθμου και τις βασικές μεθόδους προσέγγισης βηματικής επίλυσης προβλήματος.

Διάλεξη 06: Λογισμικό υπολογιστών- Γλώσσες προγραμματισμού

Απόκτηση γενικών γνώσεων για τις γλώσσες και όχι εκμάθηση κάποιας συγκεκριμένης. Εκτίμηση κοινών σημείων αλλά και διαφορών μεταξύ των γλωσσών προγραμματισμού και των σχετικών τους μεθοδολογιών.

Διάλεξη 07: Αφαίρεση δεδόμενων

Έρευνα προσομοίωσης διατάξεων (δομών) δεδομένων, διαφορετικών από την κελί με κελί οργάνωση της RAM του Η/Υ. Εξοικείωση με την έννοια της χρήσης συλλογής δεδομένων ως αφηρημένα εργαλεία και πως αυτή οδηγεί στην έννοια των αντικειμένων και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

Διάλεξη 08: Βάσεις δεδομένων

Εισαγωγή στην έννοια των βάσεων δεδομένων και της χρήσης τους ως αφηρημένα εργαλεία για την αναζήτηση και εξαγωγή πλροφοριών με διαισθητικό τρόπο. Εισαγωγή στην έννοια της εξόρυξης δεδομένων για τον εντοπισμό κρυμμένων μοτίβων και τον συνακόλουθο προβληματισμό.

Διάλεξη 09: Βάσεις δεδομένων

Χρήση εφαρμογής βάσεων δεδομένων.

Διάλεξη 10: Γραφικά υπολογιστή

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες των γραφικών υπολογιστή, τον τρόπο δημιουργίας εικόνων αλλά και κινούμενων γραφικών και το πως αυτά θα αντικαταστήσουν σύντομα τους συμβατικούς ηθοποιούς, τα σκηνικά και τη φωτογραφία στη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Διάλεξη 11: Επεξεργασία κειμένου

Βασική χρήση εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου.

Διάλεξη 12: Επεξεργασία κειμένου

Προχωρημένη χρήση εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου.

Διάλεξη 13: Λογιστικά φύλλα

Εισαγωγή στη χρήση εφαρμογής λογιστικού φύλλου.