Προγραμματισμός C++ και αριθμητική ανάλυση

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Έτος: 2013

Διδάσκων: Αθανάσιος Σταυρακούδης

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για το μάθημα με τίτλο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙΙ», το οποίο διδάσκεται στο 4ο έτος σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το μάθημα είναι συνδυασμός εισαγωγής στον προγραμματισμό Η/Υ και αριθμητικής ανάλυσης. Εισαγωγή στο προγραμματισμό (C++/Octave/Matlab). Μεταβλητές και σταθερές, τύποι δεδομένων. Εκφράσεις και προτάσεις. Συναρτήσεις, κατηγορίες. Δομές ελέγχου και ροή προγράμματος. Δείκτες και αναφορές. Βασικά στοιχεία αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, πρότυπα. Βασικοί αλγόριθμοι. Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση. Επίλυση εξισώσεων, συστημάτων και εύρεση ριζών. Αριθμητική ολοκλήρωση και παραγώγιση. Διαφορικές εξισώσεις. Αριστοποίηση συναρτήσεων. Το μάθημα δε χωρίζεται σε δύο μέρη: προγραμματισμός και αριθμητική ανάλυση καλύπτονται ενιαία. Έμφαση δίνεται στον προγραμματισμό εφαρμογών με βάση την αριθμητική ανάλυση και όχι στη μαθηματική απόδειξη.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Τα πρώτα βήματα προγραμματισμού με C++

Διάλεξη 02: Περιγραφή, απαιτήσεις και στόχοι του μαθήματος

Διάλεξη 03: Βρόγχοι και δομές επανάληψης στη C++

Διάλεξη 04: Αθροίσματα και καταμέτρηση πλήθους σε βρόγχους C++

Διάλεξη 05: Μικτές δομές ελέγχου, for, while, if στη C++

Διάλεξη 06: Απλοί γεωμετρικοί υπολογισμοί στη C++

Διάλεξη 07: Διανύσματα

Διάλεξη 08: Πίνακες

Διάλεξη 09: Δείκτες

Διάλεξη 10: Συναρτήσεις στη C++ (μέρος 1ο)

Διάλεξη 11: Συναρτήσεις στη C++ (μέρος 2ο)

Διάλεξη 12: Συναρτήσεις στη C++ (μέρος 3ο)

Διάλεξη 13: Είσοδος/έξοδος δεδομένων, χειρισμός αρχείων στη C++

Διάλεξη 14: Αλφαριθμητικά στη C++

Διάλεξη 15: Εισαγωγή στο latex

Διάλεξη 16: Κλάσεις και τυπική βιβλιοθήκη στη C++

Εισαγωγή στην τυπική βιβλιοθήκη της C++, παράδειγμα με διανύσματα (vectors).

Διάλεξη 17: Αριθμητική ολοκλήρωση στη C++ (μέρος 1)

Διάλεξη 18: Αριθμητική ολοκλήρωση στη C++ (μέρος 2)

Διάλεξη 19: Εισαγωγή στο Octave

Διάλεξη 20: Εισαγωγή στο προγραμματισμό σεναρίων (scripts) με το Octave

Διάλεξη 21: Διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις με το Octave/Matlab

Διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις δύο Διαστάσεων. Παραδείγματα με γραμμές, σημεία, ραβδογράμματα και ιστογράμματα (μέρος Α).

Διάλεξη 22: Διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις με το Octave/Matlab

Διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις δύο Διαστάσεων. Παραδείγματα με γραμμές, σημεία, ραβδογράμματα και ιστογράμματα (μέρος Β).

Διάλεξη 23: Διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις με το Octave/Matlab

Διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις δύο Διαστάσεων. Παραδείγματα με γραμμές, σημεία, ραβδογράμματα και ιστογράμματα (μέρος Γ).

Διάλεξη 24: Εισαγωγή στο Latex (μέρος Α)

Διάλεξη 25: Εισαγωγή στο Latex (μέρος Β) (2013-06-10)

Διάλεξη 26: Αριθμητικές μέθοδοι υπλογισμού ριζών εξισώσεων