Οργανική χημεία: Καρβονυλικές ενώσεις και βιομόρια

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Έτος: 2013

Διδάσκων: Γεώργιος Πηλίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για το μάθημα «Οργανική Χημεία ΙΙ», το οποίο διδάσκεται στο 2ο εξάμηνο σπουδών του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το μάθημα ασχολείται με τις καρβονυλικές ενώσεις: αλδεΰδες, κετόνες, καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα αυτών (ανυδρίτες, χλωρίδια, αμίδια, εστέρες, καρβοξυλικά ανιόντα). Με το ανθρακικό οξύ και τα παράγωγα αυτού (ουρία, φωσγένιο, κλπ). Με τις αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων, τα αμινοξέα, τους υδατάνθρακες, τα λίπη και έλαια και τέλος με τις ετεροκυκλικές ενώσεις με ένα, δυο και τρία άτομα αζώτου, θείου και οξυγόνου. Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τη χημεία των καρβονυλικών ενώσεων και βιομορίων ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει το μάθημα της βιοχημείας και τα άλλα μαθήματα της βιολογίας. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να γνωρίζει όλες τις βασικές έννοιες και χρήση αυτών στην επίλυση οργανικών προβλημάτων. Επιπρόσθετα πρέπει να γνωρίζει να κατασκευάζει διαλύματα, να κάνει καμπύλες αναφοράς, χρωματογραφικές τεχνικές, απομόνωση και παρασκευές απλών οργανικών ενώσεων. Στόχος είναι να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των φοιτητών μακριά από οποιαδήποτε σκέψη αποστήθισης γνώσεων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Καρβονυλικές ενώσεις (2013-02-25)

Το μάθημα ξεκινάει με τις λύσεις των θεμάτων του μαθήματος «Οργανική χημεία Ι» και στην συνέχεια ξεκινάει η ύλη του μαθήματος «Οργανική Χημεία ΙΙ» με τις καρβονυλικές ενώσεις.

Διάλεξη 02: Αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων (α) (2013-03-04)

Διάλεξη 03: Αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων (β) (2013-03-11)

Διάλεξη 04: Αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων (γ) (2013-04-01)

Διάλεξη 05: Αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων (δ) (2013-04-06)

Διάλεξη 06: Αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων (ε) (2013-04-08)

Διάλεξη 07: Αμινοξέα (α) (2013-04-15)

Διάλεξη 08: Αμινοξέα (β) (2013-04-20)

Διάλεξη 09: Ετεροκυκλικές ενώσεις (2013-04-22)

Διάλεξη 10: Υδατάνθρακες (α) (2013-05-13)

Διάλεξη 11: Υδατάνθρακες (β) (2013-05-20)

Διάλεξη 12: DNA και RNA (2013-05-27)

Διάλεξη 13: Ασκήσεις (2013-06-10)

Διάλεξη 14: Λύσεις θεμάτων (2013-06-10)