Προγραμματισμός Η/Υ (Visual Basic .NET)

ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Έτος: 2015

Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρομήλιγκος

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον προγραμματισμό σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη (graphical user interface) που καθοδηγείται από συμβάντα (event-driven programming) και συνδυάζει χαρακτηριστικά προγραμματισμού με αντικείμενα (object-oriented programming). Ο απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι φοιτητές/φοιτήτριες τον τρόπο με τον οποίο ένα σύγχρονο πρόγραμμα αξιοποιεί τον Η/Υ για την επίλυση απλών πρακτικών προβλημάτων. Οι φοιτητές/φοιτήτριες ασκούνται σε περιβάλλον μιας σύγχρονης γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου όπως είναι η γλώσσα Visual Basic από το Visual Studio.NET.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Ανάπτυξη λογισμικού & Προγραμματισμός

Η ενότητα στοχεύει να εισάγει τον φοιτητή/φοιτήτρια στον προγραμματισμό Η/Υ μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης εργασίας ανάπτυξης λογισμικού. Περιεχόμενα Ενότητας: 1. Προγραμματισμός Η/Υ 2. Πρόγραμμα Η/Υ 3. Γλώσσα μηχανής 4. Εκτέλεση προγράμματος 5. Υπολογιστικό σύστημα 6. Η Εργασία της ανάπτυξης λογισμικού 7. Κύκλος ζωής λογισμικού 8. Το πρόβλημα των αλλαγών 9. Ποιοτικά χαρακτηριστικά λογισμικού 10. Ευχρηστία λογισμικού

Διάλεξη 02: Η γλώσσα προγραμματισμού VB.NET (1ο Μέρος)

Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic.NET. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα παρακάτω θέματα: η δήλωση μεταβλητών και σταθερών, οι αριθμητικοί και οι λογικοί τελεστές της γλώσσας, οι αριθμητικές και οι λογικές παραστάσεις, η προτεραιότητα των πράξεων, η χρήση σχολίων και οι συναρτήσεις μετατροπής τύπου.

Διάλεξη 03: Η γλώσσα προγραμματισμού VB.NET (2ο Μέρος)

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι εντολές λήψης αποφάσεων «If ...Then», «If ... Then ... Else», «If ... Then ... ElseIf» και «Select Case» καθώς και οι εντολές επανάληψης «For... Next» και «Do... Loop» της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic.NET.

Διάλεξη 04: Η γλώσσα προγραμματισμού VB.NET (3ο Μέρος)

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι διαδικασίες τύπου Sub και Function, παράμετροι και επιστρεφόμενες τιμές, πέρασμα παραμέτρων (ByVal, ByRef) καθώς και θέματα εμβέλειας διαδικασιών & μεταβλητών της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic.NET.

Διάλεξη 05: Σύνθετες δομές δεδομένων (Πίνακες & Structure)

Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στις σύνθετες δομές δεδομένων όπου παρουσιάζεται η δομή πίνακα και η δομή Structure της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic.NET.

Διάλεξη 06: Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό

Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Παρουσιάζονται βασικές έννοιες, όπως: η έννοια του αντικειμένου (object), ιδιότητες (properties) και μέθοδοι (methods) αντικειμένου, μηνύματα (messages), η έννοια της κλάσης (class), η έννοια της αφαίρεσης (abstraction), γενίκευση- εξειδίκευση (generalization-specialization), κληρονομικότητα (inheritance).

Διάλεξη 07: Εισαγωγή στις εφαρμογές «Windows Forms Applications»

Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στις εφαρμογές με γραφική διασύνδεση με το χρήστη και πιο συγκεκριμένα σε εφαρμογές Windows Forms Applications και παρουσιάζονται τα αντικείμενα γραφικής διασύνδεσης Form, Label, TextBox, Button και PictureBox της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic.NET.

Διάλεξη 08: Αντικείμενα για εισαγωγή & επεξεργασία κειμένου (TextBox, RichTextBox, MaskedTextBox)

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται αντικείμενα γραφικής διασύνδεσης με το χρήστη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου όπως είναι τα TextBox, RichTextBox και MaskedTextBox της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic.NET.

Διάλεξη 09: Αντικείμενα για επιλογή τιμής (CheckBox, RadioButton) & το αντικείμενο ομαδοποίησης GroupBox

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται αντικείμενα γραφικής διασύνδεσης με το χρήστη για επιλογή τιμής όπως είναι τα CheckBox και RadioButton καθώς και το αντικείμενο ομαδοποίησης GroupBox της Γλώσσας Προγραμματισμού Visual Basic.NET.

Διάλεξη 10: Το αντικείμενο Συλλογή (Collection) & τα αντικείμενα ListBox, CheckedListBox & ComboBox

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται το αντικείμενο Συλλογή (Collection), τα αντικείμενα για επιλογή από λίστα ListBox,CheckedListBox και ComboBox της Γλώσσας Προγραμματισμού Visual Basic.NET.

Διάλεξη 11: Αντικείμενα Παράθυρα Διαλόγου (Dialog Boxes) και το αντικείμενο για μενού MenuStrip

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα αντικείμενα παράθυρα διαλόγου OpenFileDialog, SaveFileDialog, FontDialog, ColorDialog καθώς και το αντικείμενο για μενού (MenuStrip) της Γλώσσας Προγραμματισμού Visual Basic.NET.

Διάλεξη 12: Αρχεία κειμένου

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τρόποι για να διαχειριστούμε αρχεία κειμένου στην εφαρμογή μας (ανάγνωση, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων που βρίσκονται σε αρχεία τύπου κειμένου) με τη Γλώσσα Προγραμματισμού Visual Basic.NET.

Διάλεξη 13: Εργαστηριακό μέρος μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει 8 εργαστηριακές ασκήσεις.