Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Έτος: 2015

Διδάσκων: Γεώργιος Κυριαζόπουλος

Περιγραφή Μαθήματος

Οι Στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η παροχή προς τους φοιτητές μιας εμπεριστατωμένης εισαγωγής στις διεθνείς οικονομικές αγορές, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφορετικών αγορών, το πλαίσιο λειτουργία τους, και τα βασικά προϊόντα τους. Οι φοιτητές αναμένεται να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και τους τρόπους επένδυσης των θεσμικών επενδυτών που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Το θεωρητικό υπόβαθρο της των ασκήσεων πράξης ταυτίζεται με το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος, και για το λόγο αυτό αποφεύγεται η εκτενής επανάληψη του θεωρητικού υπόβαθρου. Στις λίγες περιπτώσεις που εισάγονται νέες θεωρητικές έννοιες, τότε αυτές αναλύονται με στόχο την καλύτερη κατανόηση των εργαστηριακών ασκήσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες με αποτέλεσμα να του δίνεται η δυνατότητα να: Έχουν γνώση της λειτουργίας διαφορετικών οικονομικών αγορών. Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε αγοράς. Αναγνωρίζουν και να υπερπηδούν τα εμπόδια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εφαρμόζουν διαφορετικές στρατηγικές επένδυσης σε διαφορετικές αγορές, κατανόηση διεθνών χρηματοοικονομικών προϊόντων, και άλλων επιχειρησιακών εφαρμογών.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Χρηματοοικονομικές αγορές, χρηματαγορά

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τις χρηματοοικονομικές αγορές και τον τρόπο μεταφοράς κεφαλαίων και των πόρων.

Διάλεξη 02: Τραπεζικό σύστημα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τους τραπεζικούς κινδύνους καθώς και τα είδη αυτών των κινδύνων.

Διάλεξη 03: Θεωρία χαρτοφυλακίων

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την θεωρία του χαρτοφυλακίου και τις ενδεχόμενες εφαρμογές αυτού στην πράξη.

Διάλεξη 04: Θεωρία της κεφαλαιαγοράς

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την θεωρία της κεφαλαιαγοράς.

Διάλεξη 05: Η υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών.

Διάλεξη 06: Αναδυόμενες κεφαλαιαγορές

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια των αναδυόμενων αγορών.

Διάλεξη 07: Προθεσμιακά και μελλοντικά συμβόλαια

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια των προθεσμιακών και μελλοντικών συμβολαίων.

Διάλεξη 08: Επιτροπή της βασιλείας

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τους θεσμούς και τους κανόνες λειτουργίας των τραπεζών με βάση την Επιτροπή Βασιλείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.

Διάλεξη 09: Παγκόσμιες χρηματοοικονομικές εξελίξεις

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την ανομοιότητα και την πολυπλοκότητα των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών εξελίξεων.

Διάλεξη 10: Επενδυτικά κεφάλαια

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια των επενδυτικών κεφαλαίων και τρόπος χρηματοδότησης.

Διάλεξη 11: Νέα επενδυτικά προϊόντα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής είδη των νέων επενδυτικών προϊόντων. Είδη ομολογιών και έννοιες αξιογράφων.

Διάλεξη 12: Τραπεζική κοινοπραξία

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια της τραπεζικής κοινοπραξίας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο επενδυτής μπορεί να φτάσε στην χρηματοδότηση.

Διάλεξη 13: Μετατροπή τραπεζικών υποχρεώσεων σε τίτλους

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της Τιτλοποίησης.

Διάλεξη 14: Χρήμα, πίστη, τράπεζες

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής βασικές οικονομικές έννοιες για το χρήμα και τις τράπεζες.

Διάλεξη 15: Χρηματιστηριακές αγορές

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τι είναι και με ποιο τρόπο πραγματοποιούνται οι επενδύσεις στις διεθνείς αγορές.

Διάλεξη 16: Επενδύσεις στις διεθνείς αγορές

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τι είναι και με ποιο τρόπο πραγματοποιούνται οι επενδύσεις στις διεθνείς αγορές.

Διάλεξη 17: Απορροφήσεις εταιριών

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τι είναι οι απορροφήσεις εταιριών και με ποιο τρόπο μπορούν να γίνουν.

Διάλεξη 18: Προϋπολογισμοί και αριθμοδείκτες

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τι είναι προϋπολογισμοί και τι αριθμοδείκτες και με ποιο τρόπο τους χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε τον προϋπολογισμό.