Πιθανότητες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Μαθηματικών

Έτος: 2013

Διδάσκων: Αντώνιος Οικονόμου

Περιγραφή Μαθήματος

Δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα. Αξιωματική θεμελίωση των Πιθανοτήτων, Πεπερασμένοι δειγματικοί χώροι και κλασσική Πιθανότητα. Δεσμευμένη Πιθανότητα και στοχαστική ανεξαρτησία. Τυχαία μεταβλητή και συνάρτηση κατανομής, Διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, Κατανομή συνάρτησης τυχαίας μεταβλητής. Ροπές τυχαίων μεταβλητών και ιδιαίτερα μέση τιμή και διασπορά. Ανισότητα Chebyshev. Μονοδιάστατες διακριτές κατανομές και ιδιαίτερα: κατανομή Bernoulli και Διωνυμική, Γεωμετρική κατανομή και κατανομή Pascal, κατανομή Poisson. Μονοδιάστατες συνεχείς κατανομές και ιδιαίτερα: συνεχής ομοιόμορφη κατανομή, Eκθετική και κατανομή Γάμμα, κατανομή Βήτα, Κανονική κατανομή. Διδιάστατη τυχαία μεταβλητή και συνάρτηση κατανομής. Διακριτές και συνεχείς διδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Δεσμευμένες κατανομές και στοχαστική ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών. Γεννήτριες πιθανοτήτων και ροπών. Νόμοι μεγάλων αριθμών Bernoulli και Chebyshev. Κεντρικό οριακό θεώρημα των Lindeberg-Levy (χωρίς απόδειξη) και εφαρμογές.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2013-02-13)

Διάλεξη 02 (2013-02-15)

Διάλεξη 03 (2013-02-18)

Διάλεξη 04 (2013-02-22)

Διάλεξη 05 (2013-02-25)

Διάλεξη 06 (2013-02-27)

Διάλεξη 07 (2013-03-01)

Διάλεξη 08 (2013-03-04)

Διάλεξη 09 (2013-03-06)

Διάλεξη 10 (2013-03-08)

Διάλεξη 11 (2013-03-11)

Διάλεξη 12 (2013-03-13)

Διάλεξη 13 (2013-03-15)

Διάλεξη 14 (2013-03-20)

Διάλεξη 15 (2013-04-27)

Διάλεξη 16 (2013-04-29)

Διάλεξη 17 (2013-04-01)

Διάλεξη 18 (2013-04-03)

Διάλεξη 19 (2013-04-05)

Διάλεξη 20 (2013-04-08)

Διάλεξη 21 (2013-04-10)

Διάλεξη 22 (2013-04-12)

Διάλεξη 23 (2013-04-15)

Διάλεξη 24 (2013-04-19)

Διάλεξη 25 (2013-04-22)

Διάλεξη 26 (2013-04-24)

Διάλεξη 27 (2013-04-26)

Διάλεξη 28 (2013-05-20)

Διάλεξη 29 (2013-05-22)

Διάλεξη 30 (2013-05-24)

Διάλεξη 31 (2013-05-27)