Διαδικτυακές εφαρμογές

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Έτος: 2015

Διδάσκων: Άγγελος Μιχάλας

Περιγραφή Μαθήματος

Στο μάθημα καλύπτονται θέματα που περιλαμβάνουν: Βασικές γνώσεις της Java (Βασικές κλάσεις και πακέτα, Exceptions, χειρισμός λαθών, threads, Είσοδος/'Έξοδος). Προγραμματισμός με TCP/UDP – Sockets, εφαρμογές Client - Server. Πρωτόκολλα HTTP (HyperText Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transport Protocol). Προγραμματισμός σε επίπεδο URL. Applets, Servlets. Χρήση Cookies - Sessions και Java Server Pages. Σημασία και χρήση της XML. Παραδείγματα XML-RPC και SOAP-RPC. Στο εργαστηριακό μέρος αναπτύσσονται εφαρμογές με χρήση Netbeans και Eclipse.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: JPA

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται το Java Persistence API (οντότητες, querying entities, main class, persistent unit για την main class).

Διάλεξη 02: Enterprise Java Beans και Java Server Faces

Τύποι EJB, CustomerEJB, CustomerEJBRemote, ο κώδικας της CustomerEJB, Java Server Faces, εφαρμογές Web.

Διάλεξη 03: Ανάπτυξη JavaEE 6 εφαρμογής με JSF2, EJB3 και JPA

Σε αυτήν την ενότητα δημιουργείται μία διαδικτυακή εφαρμογή, η CustomerApp, η οποία θα εκτελεί μόνο λειτουργίες εισαγωγής και ανάγνωσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας το NetBeans, τον Glassfish για application server και την JavaDB (Derby) για βάση δεδομένων.

Διάλεξη 04: Streams

Σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιείται μελέτη των Streams στη γλώσσα προγραμματισμού Java.Είδη Streams, oι κλάσεις Writer/Reader και OutputStream/InputStream. Η κλάση System και παράδειγμα εισόδου/εξόδου με την κλάση System. Κατασκευαστής και μέθοδοι του DataInputStream και του DataOutputStream. Data Sink Streams, Processing Streams, Console I/O, File Streams και παράδειγμα File Reader/Writer.

Διάλεξη 05: Servlets και JSPs

Σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιείται μελέτη των Servlets και των Java Server Pages. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω: 1. Τι είναι ένας Web Server 2. Βήματα αίτησης / απάντησης 3. Στατικές σελίδες 4. Δυναμικές σελίδες 5. Servlet 6. Η λειτουργία ενός Servlet 7. Ένα απλό Servlet 8. Η δύναμη των Servlet 9. Διαδικαστικά 10. Με ποιους τρόπους μπορούμε να γράψουμε Servlets; 11. GenericServlet και HttpServlet 12. Αλληλοεπίδραση με τον πελάτη 13. Αιτήσεις HTTP 14. Ο κύκλος ζωής ενός Servlet 15. Η μέθοδος init 16. Παράδειγμα init 17. Η μέθοδος destroy 18. Παράδειγμα destroy 19. Πως να τρέξουμε ένα servlet 20. Τι είναι η σύνοδος (session) του χρήστη 21. Παρακολούθηση της συνόδου του χρήστη 22. Cookies 23. Session 24. Servlets και Database Connectivity 25. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με τα Servlets 26. Οι σελίδες JSP 27. Η λειτουργία των JSP 28. Σύγκριση μεταξύ Servlets και JSPs 29. Στοιχεία σεναρίων (scripts) JSP σελίδων 30. Προκαθορισμένες μεταβλητές 31. Αρχεία και JSPs σε μία JSP σελίδα

Διάλεξη 06: Servlets και JSPs (παραδείγματα)

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται παραδείγματα σχετικά με τα Servlets και τις Java Server Pages.

Διάλεξη 07: Προσπέλαση ΒΔ με το JDBC

Σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιείται μελέτη της προσπέλασης Βάσεων Δεδομένων με το JDBC. Περιεχόμενα της ενότητας είναι τα παρακάτω: 1. JDBC Api 2. Java DB-Apache Derby 3. Connection 4. PreparedStatement 5. Αγγλικά ερωτηματικά 6. Επιλογή όλων των πελατών 7. Επιλογή συγκεκριμένου πελάτη

Διάλεξη 08: Πρακτικό παράδειγμα

Διάλεξη 09: Παράδειγμα με cookies

Διάλεξη 10: Παράδειγμα με sessions