Εισαγωγή στη δασική πληροφορική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Έτος: 2014

Διδάσκων: Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου

Περιγραφή Μαθήματος

Περιγράφονται οι βασικές έννοιες της πληροφορικής, τα αρχεία δεδομένων, οι βάσεις δεδομένων και διάφορες εφαρμογές τους, τα δίκτυα υπολογιστών και το διαδίκτυο. Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η δασική πληροφορική αποτελεί εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη, ο τρόπος με τον οποίο η πράσινη πληροφορική συμβάλλει στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τα δίκτυα αισθητήρων και η χρήση τους για περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Βασικές έννοιες της πληροφορικής (2014-02-19)

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά ενός Η/Υ, ορίζονται τα bits και τα bytes, περιγράφονται οι κατηγορίες των προσωπικών υπολογιστών, αναφέρονται οι τύποι υπολογιστών που χρησιμοποιούνται στους οργανισμούς, περιγράφονται τα μέρη ενός συστήματος υπολογιστή, οι τρόποι εισαγωγής δεδομένων σε ένα πληροφοριακό σύστημα, οι τύποι οθονών, οι προβολείς δεδομένων, τα διάφορα συστήματα ήχου, οι κατηγορίες εκτυπωτών και τα χαρακτηριστικά τους, οι σύγχρονοι επεξεργαστές και τα είδη συσκευών αποθήκευσης.

Διάλεξη 02: Θεωρία, ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων (2014-03-05)

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο κύκλος ζωής των πληροφοριακών συστημάτων, οι φάσεις δημιουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος, η κλασσική και δομημένη ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος.

Διάλεξη 03: Αρχεία δεδομένων (2014-03-12)

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι τύποι δεδομένων, η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η διαδικασία σχεδιασμού ενός αρχείου, τα είδη αρχείων και τα πεδία.

Διάλεξη 04: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (2014-03-19)

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, περιγράφονται οι λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες μιας Βάσης Δεδομένων. Γίνεται ιστορική αναδρομή των Βάσεων Δεδομένων, περιγράφονται τα είδη οργάνωσης/σχεδιασμού μιας Βάσης Δεδομένων, αναλύονται τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και αναφέρονται τα τυπικά εταιρικά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Διάλεξη 05: Εφαρμογές των βάσεων δεδομένων (2014-04-02)

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή για τις Βάσεις Δεδομένων στο Διαδίκτυο, ακολουθούν κάποια παραδείγματα Βάσεων Δεδομένων, καθορίζεται η έννοια των σχέσεων σε μία Βάση Δεδομένων, περιγράφονται οι τύποι χρηστών μιας Βάσης Δεδομένων, αναλύεται η έννοια της οντότητας συσχέτισης, περιγράφονται οι εφαρμογές των Βάσεων Δεδομένων σε περιβαλλοντικά δεδομένα και γίνεται αναφορά στην οργάνωση και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων.

Διάλεξη 06: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών (2014-04-09)

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, αναφέρονται οι κατηγορίες δικτύων υπολογιστών, καθορίζεται η έννοια του ομότιμου δικτύου, του συνεστραμμένου ζεύγους καλωδίων, του ομοαξονικού καλωδίου, των οπτικών ινών, γίνεται αναφορά στην τοπολογία δικτύου και στα πρωτόκολλα.

Διάλεξη 07: Εισαγωγή στο διαδίκτυο (2014-04-30)

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στο Διαδίκτυο, αναφορά στην ιστορία του Διαδικτύου, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου, οι βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου, τα e-services, οι μορφές επικοινωνίας, αναφέρονται οι τύποι χρηστών του Διαδικτύου και τα αρνητικά σημεία του Διαδικτύου όπως είναι η ασφάλεια.

Διάλεξη 08: Δασική πληροφορική για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη (2014-05-07)

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στην Δασική Πληροφορική για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη, περιγράφονται τα περιβαλλοντικά πληροφοριακά συστήματα και τα βήματα αξιοποίησής τους, οι διαδικτυακές υπηρεσίες και οι τομείς αξιοποίησης των ΤΠΕ, γίνεται εισαγωγή στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, στην επικοινωνία περιβαλλοντικών δικτύων και στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αειφορική ανάπτυξη.

Διάλεξη 09: Πράσινη πληροφορική για την μείωση κατανάλωσης ενέργειας (2014-05-14)

Σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται η αποτύπωση άνθρακα των ΤΠΕ, τα οφέλη και οι συνέπειες των ΤΠΕ, οι πράσινες πολιτικές, η συμβολή των ΤΠΕ στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας και στην ενεργειακή βιωσιμότητα, η έξυπνη διαχείριση ενέργειας, η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθορίζονται οι έννοιες των ηλεκτρονικών αποβλήτων, της πολιτικής των 3R, του πράσινου Διαδικτύου, των data centers, του cloud computing, του energy star, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της πράσινης επιχειρηματικότητας και αναφέρεται το Πρόγραμμα Ευρώπη 2020.

Διάλεξη 10: Δίκτυα αισθητήρων και περιβαλλοντική παρακολούθηση (2014-05-21)

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και περιγράφεται η αρχιτεκτονική των ασύρματων κόμβων. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην ανίχνευση δασικών πυρκαγιών, στην ανίχνευση σύνθετων βιολογικών οργανισμών του περιβάλλοντος, στην ανίχνευση πλημμυρών, στην γεωργία ακριβείας, στην χαρτογράφηση του βυθού, στην καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων, στην παρακολούθηση της ποιότητα του αέρα και στην παρακολούθηση κατολισθήσεων.