Λογιστική

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έτος: 2015

Διδάσκων: Λεωνίδας Πουλιόπουλος

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις αρχές λογιστικής. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της λογιστικής καθώς επίσης και στην εξοικείωση με λογιστικά προγράμματα που είναι απαραίτητα για την επαγγελματική τους ενασχόληση με αντικείμενο την λογιστική. Στόχος του μαθήματος είναι να μεταδώσει στο φοιτητή/τρια την δυνατότητα κατανόησης και αναγκαιότητας του διπλογραφικού συστήματος, καθώς και την δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης διαφόρων εννοιών κλπ. Πέραν αυτού ο φοιτητής θα είναι σε θέση να καταλάβει και να κατανοήσει την διαφορετικότητα μεταξύ επιχειρήσεων για την εφαρμογή χρήση των διαφόρων κατηγοριών των λογιστικών βιβλίων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή και διευκρίνηση βασικών εννοιών

Εισαγωγικό μάθημα με διευκρίνηση των εννοιών χρέωση, πίστωση, ημερολόγιο και ημερολογιακές εγγραφές, αναλυτικό και γενικό καθολικό, ΕΓΛΣ.

Διάλεξη 02: Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός

Προσδιορισμός της περιουσίας είδη μορφές και υπόδειγμα ισολογισμού.

Διάλεξη 03: Μεταβολές περιουσιακών στοιχείων

Παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων με διαδοχικούς ισολογισμούς.

Διάλεξη 04: Οι λογαριασμοί

Έννοια και λειτουργία των λογαριασμών. Άνοιγμα και κλείσιμο των λογαριασμών.

Διάλεξη 05: Λογιστικά βιβλία και στοιχεία

Λογιστικά βιβλία και στοιχεία: ημερολόγια, γενικό και αναλυτικό καθολικό, ισοζύγιο, κβς, δ.α., αποδείξεις, χρόνος και τρόπος ενημέρωσης βιβλίων.

Διάλεξη 06: Διακρίσεις των λογαριασμών

Λογαριασμοί αξιών , έννοια της δαπάνης και του εσόδου, μεταβατικοί λογαριασμοί.

Διάλεξη 07: Το ΕΓΛΣ

Βασικές αρχές του ΕΓΛΣ, αρίθμηση των λογαριασμών του ΕΓΛΣ.

Διάλεξη 08: Πάγιο ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, ασώματες ακινητοποιήσεις, έξοδα πολυετούς απόσβεση κλπ.

Διάλεξη 09: Αποθέματα

Έννοια των αποθεμάτων, εκπτώσεις, επιστροφές, εκμετάλλευση αποθεμάτων κλπ

Διάλεξη 10: Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Σύστημα διαρκούς και περιοδικής απογραφής, μέθοδοι αποτίμησης, κατηγορίες αποθεμάτων.

Διάλεξη 11: Παράδειγμα ισολογισμού επιχείρησης

Ένα παράδειγμα ισολογισμού επιχείρησης και ασκήσεις.

Διάλεξη 12: Μεταβατικοί οργανισμοί

Μεταβατικοί οργανισμοί, ομάδα ασκήσεων μεταβατικών οργανισμών.