Γραφικά

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Έτος: 2012

Διδάσκων: Θεοχάρης Θεοχάρης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μαθήμα διδάχθηκε με τον τίτλο "Γραφικά I" σε προπτυχιακούς φοιτητές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Εισαγωγή, γραφική σωλήνωση εξόδου, συσκευές εισόδου και εξόδου γραφικών. Αλγόριθμοι παράστασης ευθυγράμμων τμημάτων, κύκλων, κωνικών τομών και πολυγώνων, αντιταύτιση (antialiasing). Συσχετισμένοι (affine) μετασχηματισμοί, μετασχηματισμοί δύο και τριών διαστάσεων, ομογενείς συντεταγμένες, σύνθεση μετασχηματισμών, μετασχηματισμοί window σε viewport. Αλγόριθμοι αποκοπής ευθυγράμμων τμημάτων και πολυγώνων σε δύο και τρεις διαστάσεις. Προβολές. Αλγόριθμος απόκρυψης z-buffer. Βασικές αρχές φωτισμού. Καμπύλες Bezier. Συστήματα χρωμάτων, τεχνικές halftoning, dithering.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2012-10-09)

Διάλεξη 02 (2012-10-11)

Διάλεξη 03 (2012-10-16)

Διάλεξη 04 (2012-10-25)

Διάλεξη 05 (2012-10-30)

Διάλεξη 06 (2012-11-01)

Διάλεξη 07 (2012-11-08)

Διάλεξη 08 (2012-11-20)

Διάλεξη 09 (2012-11-27)

Διάλεξη 10 (2012-12-18)