Πληροφοριακά συστήματα και περιβάλλον

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Έτος: 2013-2014

Διδάσκων: Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα, Λεφάκης Παναγιώτης

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για μεταπτυχιακό μάθημα του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι γνώστης των βασικών εννοιών του Διαδικτύου, της Ευρυζωνικότητας και των Τεχνολιογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, θα γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και διαχειρίζονται τα περιβαλλοντικά δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα, θα είναι ενημερωμένος τόσο για την πράσινη πληροφορική όσο και για την αειφορική ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική, θα είναι γνώστης των εννοιών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, του Μάρκετινγκ και της Ιχνηλασιμότητας και τέλος, θα γνωρίζει τι είναι τα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και τα Έμπειρα Συστήματα.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Οργάνωση κα διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων σε πληροφοριακά συστήματα (2013-10-01)

Υπολογιστικό φύλλο, βάση δεδομένων, πολυμεσική εφαρμογή, χωρικά – γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ηλεκτρονικό βιβλίο, τελικό προϊόν σε περιβαλλοντικές δράσεις.

Διάλεξη 02: Διαδίκτυο &Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (2013-10-08)

Διαδίκτυο & τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική ανάπτυξη

Διάλεξη 03: Πράσινη πληροφορική και ενεργειακή βιωσιμότητα (2013-10-15)

Πράσινη πληροφορική, μείωση κατανάλωσης ενέργειας και ενεργειακή βιωσιμότητα, πράσινο διαδίκτυο, παγκόσμιες δράσεις πράσινης πληροφορικής, Ευρωπαϊκή Ένωση και ενεργειακή βιωσιμότητα.

Διάλεξη 04: Ευρυζωνικότητα και διαδικτυακές υπηρεσίες (2013-10-22)

Ευρυζωνικότητα, διαδικτυακές υπηρεσίες, πράσινες υπηρεσίες, ηλεκτρονική μάθηση, τηλεργασία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Διάλεξη 05: Ηλεκτρονικό εμπόριο, Μάρκετινγκ και ιχνηλασιμότητα (2014-01-13)

Διάλεξη 06: Συστήματα λήψης αποφάσεων (2014-01-20)

Συστήματα λήψης αποφάσεων, κατηγορίες και ανάπτυξη συστήματος λήψης αποφάσεων.

Διάλεξη 07: Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (2014-01-27)

Βιολογικός νευρώνας, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά Τ.Ν.Δ., δίκτυα με απλή τροφοδότηση, δίκτυα με ανατροφοδότηση.

Διάλεξη 08: Έμπειρα συστήματα (2014-02-03)

Ανάπτυξη και λειτουργία ενός έμπειρου συστήματος, χαρακτηριστικά έμπειρων συστημάτων, αρχιτεκτονική έμπειρου συστήματος, εργαλεία ανάπτυξης έμπειρου συστήματος, παρουσίαση σχεδίασης έμπειρου συστήματος.