Οικονομική ανάλυση

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Έτος: 2013-2014

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Μανασάκης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση βασικών εννοιών της οικονομικής θεωρίας και εισάγει τους φοιτητές στη μέθοδο, τις τεχνικές, τα εργαλεία και τον τρόπο προσέγγισης της οικονομικής ανάλυσης στο πεδίο της μικροοικονομίας. Πρόκειται για προπτυχιακό μάθημα, με τίτλο "Οικονομική Ανάλυση Ι", του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Θεμελιώδεις έννοιες της οικονομικής ανάλυσης (2013-10-30)

Η πρώτη ενότητα ασχολείται με τα εξής θέματα: 1) το αντικείμενο της οικονομικής ανάλυσης 2) Οι αρχές της οικονομικής ανάλυσης 3) οικονομικοί πόροι: αποτελεσματικότητα – δικαιοσύνη, κόστος, ορθολογισμός, κίνητρα, εμπόριο, αγορά, ρυθμιστική πολιτική, βιοτικό επίπεδο, τιμές 4) η μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης 5) η χρήση υποθέσεων στην οικονομική επιστήμη 6) το οικονομικό κύκλωμα 7) η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 8) θετική έναντι Κανονιστικής Ανάλυσης

Διάλεξη 02: Τα οφέλη του εμπορίου (2013-11-06)

Αναπτύσσονται τα εξής θέματα: 1) παραγωγικές δυνατότητες 2) τα οφέλη του εμπορίου 3) απόλυτο πλεονέκτημα 4) κόστος ευκαιρίας και συγκριτικό πλεονέκτημα 4) συγκριτικό πλεονέκτημα και εμπόριο

Διάλεξη 03: Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης (2013-11-13)

Η τρίτη ενότητα εξετάζει τα εξής θέματα: 1) καμπύλη ζήτησης 2) αγοραία ζήτηση έναντι ατομικής ζήτησης 3) μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης 4) καμπύλη προσφοράς 5) μετατοπίσεις της καμπύλης προσφοράς

Διάλεξη 04: Ισορροπία αγορών (2013-11-20)

Θέματα που αναπτύσσονται στην τέταρτη ενότητα: 1) ισορροπία της αγοράς προϊόντος 2) υπερβάλλουσα προσφορά 3) υπερβάλλουσα ζήτηση 4) συγκριτική στατική

Διάλεξη 05: Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της (2013-11-27)

Εξετάζονται τα εξής θέματα: 1) η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 2) ελαστική και ανελαστική ζήτηση ) συνολικά έσοδα και ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 4) η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα 5) η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 6) η ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή

Διάλεξη 06: Προσφορά, ζήτηση και οικονομική πολιτική της κυβέρνησης (2013-12-04)

1) επιβολή δεσμευτικής ανώτατης τιμής 2) επιβολή δεσμευτικής κατώτατης τιμής 3) αξιολόγηση του συστήματος έλεγχου των τιμών 4) επιβολή φόρων στους αγοραστές και αποτελέσματά τους στην αγορά 5) επιβολή φόρων στους πωλητές και αποτελέσματά τους στην αγορά 6) ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και επιμερισμός του φόρου

Διάλεξη 07: Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσματικότητα των αγορών (2013-12-18)

1) το πλεόνασμα καταναλωτή: έννοια και υπολογισμός 2) το πλεόνασμα του παραγωγού: έννοια και υπολογισμός

Διάλεξη 08: Η αποτελεσματικότητα της αγοράς (2014-01-08)

Το συνολικό πλεόνασμα καταναλωτών και παραγωγών. Αποτιμώντας την ισορροπία της αγοράς.

Διάλεξη 09: Ο σχεδιασμός ενός φορολογικού συστήματος και το κόστος της φορολογίας (2014-01-15)

Στην ένατη ενότητα αναπτύσσονται οι εξής έννιες: 1) άμεσοι και έμμεσοι φόροι 2) τα στοιχεία κόστους των φόρων 3) φορολογικοί συντελεστές 4) εφάπαξ φορολογία 5) φόροι και δικαιοσύνη 6) μη αντισταθμιζόμενη απώλεια φορολογίας 7) ευημερία χωρίς φόρο και ευημερία με φόρο 8) προσδιοριστικοί παράγοντες της μη αντισταθμιζόμενης απώλειας

Διάλεξη 10: Το διεθνές εμπόριο (2014-01-22)

Διεθνής τιμή και συγκριτικό πλεονέκτημα, οφέλη και ζημιές μιας εξαγωγικής χώρας, οφέλη και ζημιές μιας εισαγωγικής χώρας, εισαγωγικοί δασμοί, ποσόστωση εισαγωγών.