Λογιστική Κόστους

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Έτος: 2015

Διδάσκων: Δημήτριος Μαυρίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες με αποτέλεσμα να του δίνεται η δυνατότητα να: 1. Γνωρίζει το είδος και το εύρος της εμπλοκής της Γενικής Λογιστικής, 2. Γνωρίζει την λογιστική αποτύπωση των παραγωγικών λειτουργιών, 3. Γνωρίζει τις μορφές κόστους (σταθερά, μεταβλητά, έμμεσα, άμεσα, Γ.Β.Ε.), 4. Γνωρίζει τις διαφορές μεταχείρισης του κόστους παραγωγής και κόστους περιόδου, 5. Γνωρίζει τις κοστολογικές διαρθρώσεις (Κέντρα Κόστους) και την σημασία τους για την ορθό τρόπο κοστολόγησης, 6. Είναι σε θέση να διακρίνει τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων Φορέων Κόστους (προϊόντα, υπηρεσίες, εμπορεύματα, projects), 7. Κατανοεί τις μεθόδους κοστολόγησης του ολικού, μερικού και προτύπου κόστους, συμπεριλαμβανόμενης και της ανάλυσης των αποκλίσεων, 8. Είναι σε θέση να προβεί σε ανάλυση του κόστους για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, για την ορθολογική διοίκηση της επιχείρησης και την αριστοποίηση των αποτελεσμάτων της

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο (ΕΓΛΣ)

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε. Γ. Λ. Σ.), ομάδες γενικής λογιστικής (1-8), αναλυτική λογιστική (Ομάδα 9), λογαριασμοί τάξεως (Ομάδα 0).

Διάλεξη 02: Θεωρία λογιστικής κόστους

Η παραγωγική διαδικασία μιας βιομηχανικής επιχείρησης. Εννοιολογικός προσδιορισμός του κόστους, εξόδων, εσόδων, δαπανών. Χαρακτηριστικά του κόστους (φύση, χρήση, λειτουργία, ρόλος του κόστους) και συμπεριφορά ειδών κόστους (άμεσα, έμμεσα, σταθερά, μεταβλητά, ημιμεταβλητά, Γ.Β.Ε.).

Διάλεξη 03: Αρχές κόστους

Αρχές λογισμού κόστους. Περιγραφή εννοιών και ειδών κόστους για απόκτηση παραγωγικών πόρων. Μετατροπή αποθεμάτων και υλικών σε έτοιμα προϊόντα.

Διάλεξη 04: Συμπεριφορά - φύση κόστους

Ασκήσεις σχετικά με την φύση του κόστους και διαχωρισμός των ειδών κόστους. Ανάλυση και σύγκριση μεθόδων ανάλυσης κόστους.

Διάλεξη 05: Προορισμός κόστους

Ανάλυση της δομής του κόστους. Ανάλυση κοστολογικών εννοιών ανά κατηγορία κόστους παραγωγής.

Διάλεξη 06: Δομή κόστους – Ασκήσεις

Ανάλυση δομής κόστους με ασκήσεις ανά είδος κόστους. Ειδική αναφορά στο κόστος μετατροπής καθώς και το περιοδικό κόστος. Τι είναι τα κέντρα κόστους και πως γίνεται η κοστολογική διάρθρωση.

Διάλεξη 07: Κοστολογική διάρθρωση – Κέντρα κόστους

Ανάλυση κέντρων κόστους καθώς και ποια τα κριτήρια των κέντρων κόστους. Ποια είναι η διάκριση των κέντρων κόστους.

Διάλεξη 08: Κοστολογική διάρθρωση – Κύρια / Βοηθητικά κέντρα κόστους

Ανάλυση της ροής του κόστους με ιδιαίτερη αναφορά στην καταγραφή της χρεοπίστωσης των μεγεθών. Ανάλυση της κοστολογικής ροής με αναφορά στο φύλλο μερισμού και τους κωδικούς αναλυτικής λογιστικής. Ιδιαίτερη αναφορά στο μερισμό του κόστους χρησιμοποιώντας την αλγεβρική μέθοδο επιμερισμού. Παράλληλα γίνεται αναφορά στον μερισμό του κόστους με τη μέθοδο του τοκισμού ιδίου κεφαλαίου.

Διάλεξη 09: Πρότυπο κόστος

Ασκήσεις με υπολογισμό τόκου ιδίου κεφαλαίου με αναφορά στις κοστολογικές αποσβέσεις.

Διάλεξη 10: Ασκήσεις προτύπου κόστους – Αποκλίσεων

Προσδιορισμός κόστους προϊόντος με ανάλυση κόστους ύλης , κόστους κατεργασίας καθώς περιοδικού κόστους. Αναφορά στην εμπορική κοστολόγηση και προοδευτική κοστολόγηση. Παράλληλα γίνεται ανάλυση της αναδρομικής κοστολόγησης των προϊόντων.

Διάλεξη 11: Λογισμός κόστους

Ανάλυση του όρου μερικό κόστος και ποιό το όφελος αυτού του είδους κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά σε ειδική περίπτωση κοστολόγηση με κοστολόγησης κάνοντας χρήση του πρότυπου κόστους.

Διάλεξη 12: Λογισμός κόστους (μέρος 2ο)

Αναφορά στις αποκλίσεις α υλών και εργασίας. Παράλληλα αναφορά στις αποκλίσεις των γενικών βιομηχανικών εξόδων. Τέλος ανάλυση του τρόπου με τον οποίο καθορίζουμε τα πρότυπα κοστολόγησης.

Διάλεξη 13: Κοστολόγηση και λογισμός κόστους

Ασκήσεις με ανάλυση του τρόπου υπολογισμού των αποκλίσεων.

Διάλεξη 14: Αναλυτική λογιστική

Αναφορά στην αναλυτική λογιστική και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην ομάδα 9 του ΕΓΛΣ όσον αφορά τον λογισμό των δαπανών, των εσόδων και των αποτελεσμάτων.

Διάλεξη 15: Λογισμός κόστους – Κοστολόγηση – Παραδείγματα – Ασκήσεις

Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε επίλυση προβλήματος με λογισμό κόστους και κάνοντας χρήση του φύλλου μερισμού.