Βάσεις δεδομένων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Έτος: 2013-2014

Διδάσκων: Ευαγγελία Πιτουρά

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης BΔ. Εννοιολογικός σχεδιασμός, το μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων. Το σχεσιακό μοντέλο. Σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακός λογισμός. Η γλώσσα SQL. Θεωρία σχεδιασμού σχεσιακών BΔ: θεωρία εξαρτήσεων, κανονικοποίηση σχήματος. Αποθήκευση δεδομένων. Οργάνωση αρχείων και ευρετήρια (πρωτεύοντα, δευτερεύοντα, Β-δέντρα, Β+-δέντρα, ευρετήρια κατακερματισμού). Εισαγωγή στην επεξεργασία και την βελτιστοποίηση ερωτήσεων. Οι στόχοι του μαθήματος είναι διττοί: (1) η κατανόηση της λειτουργίας και της δομής ενός σχεσιακού συστήματος βάσεων δεδομένων και (2) η ικανότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή στα συστήματα βάσεων δεδομένων και στο μάθημα (2013-10-07)

Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων, σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, ανεξαρτησία δεδομένων, δημιουργία ΣΔΒ, γλώσσες ΣΔΒΔ, ιστορική αναδρομή.

Διάλεξη 02: Εννοιολογικός σχεδιασμός και το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων Ι (2013-10-10)

Διάλεξη 03: Εννοιολογικός σχεδιασμός και το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων ΙΙ (2013-10-14)

Διάλεξη 04: Σχεσιακό μοντέλο (2013-10-21)

Μετατροπή μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων στο σχεσιακό μοντέλο.

Διάλεξη 05: Σχεσιακό μοντέλο, εισαγωγή στην SQL (2013-10-24)

Μετατροπή μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων στο σχεσιακό μοντέλο (συνέχεια). SQL: Ορισμός σχήματος και εισαγωγή στον χειρισμό δεδομένων.

Διάλεξη 06: Σχεσιακή άλγεβρα Ι (2013-10-31)

Διάλεξη 07: Σχεσιακή άλγεβρα ΙI (2013-11-04)

Διάλεξη 08: Σχεσιακός λογισμός (2013-11-07)

Λύση ασκήσεων

Διάλεξη 09: SQL I (2013-11-11)

Διάλεξη 10: SQL II (2013-11-14)

Διάλεξη 11: Κριτήρια σχεδιασμού, συναρτησιακές εξαρτήσεις, λογικός σχεδιασμός (2013-11-21)

Διάλεξη 12: Λογικός σχεδιασμός, διάσπαση σχήματος, κανονικές μορφές Ι (2013-11-25)

Διάλεξη 13: Κανονικές μορφές ΙΙ (2013-11-28)

Λύση 1ου συνόλου ασκήσεων.

Διάλεξη 14: Αποθήκευση δεδομένων (2013-12-02)

Λύση ασκήσεων.

Διάλεξη 15: Οργάνωση αρχείων, εισαγωγή στα ευρετήρια (2013-12-05)

Διάλεξη 16: Ευρετήρια (2013-12-09)

Διάλεξη 17: Δεντρικά ευρετήρια (2013-12-12)

Β-δέντρα, Β+-δέντρα. Οδηγίες για την προγραμματιστική άσκηση.

Διάλεξη 18: Β+-δέντρα, φυσικός σχεδιασμός, εισαγωγή στο δυναμικό κατακερματισμό (2013-12-16)

Διάλεξη 19: Δυναμικός κατακερματισμός (2013-12-19)

Διάλεξη 20: Επεξεργασία ερωτήσεων (2014-01-09)

Διάλεξη 21: Ασκήσεις (2014-01-13)

Λύση 2ου συνόλου ασκήσεων.

Διάλεξη 22: Ασκήσεις (2014-01-16)

Λύση 2ου συνόλου ασκήσεων (συνέχεια).

Διάλεξη 23: Ασκήσεις (2014-01-20)

Λύση 3ου συνόλου ασκήσεων.