Πιθανότητες και στατιστική

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Έτος: 2014

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Μηλολιδάκης

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για μάθημα κορμού και ανήκει στα μαθήματα 3ου εξαμήνου στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξιώματα πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα και στοχαστική ανεξαρτησία. Τυχαίες μεταβλητές, συναρτήσεις κατανομής και πυκνότητας πιθανότητας. Κατανομή συνάρτησης τυχαίας μεταβλητής. Ροπές και ειδικότερα μέση τιμή και τυπική απόκλιση. Βασικές διακριτές και συνεχείς κατανομές. Προσέγγιση του δειγματικού μέσου από τον θεωρητικό μέσο και της κατανομής αυτού από την κανονική κατανομή. Εκτίμηση παραμέτρων και έλεγχος στατιστικών υποθέσεων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2014-01-08)

Διάλεξη 02 (2014-01-10)

Διάλεξη 03 (2014-01-17)

Διάλεξη 04 (2014-01-22)

Διάλεξη 05 (2014-01-24)

Διάλεξη 06 (2014-01-29)

Διάλεξη 07 (2014-01-31)

Διάλεξη 08 (2014-02-05)

Διάλεξη 09 (2014-02-07)

Διάλεξη 10 (2014-02-12)

Διάλεξη 11 (2014-02-14)

Διάλεξη 12 (2014-02-19)

Διάλεξη 13 (2014-02-21)

Διάλεξη 14 (2014-02-26)

Διάλεξη 15 (2014-02-28)

Διάλεξη 16 (2014-03-05)

Διάλεξη 17 (2014-03-07)

Διάλεξη 18 (2014-03-12)

Διάλεξη 19 (2014-03-14)

Διάλεξη 20 (2014-03-19)

Διάλεξη 21 (2014-03-21)