Κοιτασματολογία

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης

Έτος: 2014-2015

Διδάσκων: Γεώργιος Χαραλαμπίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα της «Κοιτασματολογίας» περιέχει τις βασικές έννοιες, τις κατηγορίες, τις μορφές και τους τρόπους και διαδικασίες σχηματισμού και εμφάνισης στη φύση των διαφόρων ειδών κοιτασμάτων. Δυνατά-πιθανά-βέβαια αποθέματα ορυκτών πρώτων υλών. Ενεργειακές και μη-ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες. Κρίσιμα και στρατηγικά ορυκτά στον ελλαδικό χώρο και αναπτυξιακές δυνατότητες του μεταλλευτικού τομέα στην Ελλάδα. Τα μεταλλικά, βιομηχανικά και αδρανή ορυκτά στην Ελλάδα. Μακροσκοπική παρατήρηση και μικροσκοπική εξέταση των μεταλλικών ορυκτών στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο. Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στον εντοπισμό και εξόρυξη κοιτασμάτων. Βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία στον μεταλλευτικό τομέα της χώρας μας.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγικά στοιχεία

Κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, χημική σταθερότητα των ορυκτών, γεωλογικά θερμόμετρα, βασικές έννοιες, παράγοντες εκμεταλλευσιμότητας, ρυθμιστικοί παράγοντες στη δημιουργία κοιτασμάτων.

Διάλεξη 02: Κατηγορίες κοιτασμάτων

Κοιτάσματα ανθράκων, πετρελαίου και βιτουμενίων. Ενανθράκωση της φυτικής ύλης, σχηματισμός υδρογονανθράκων και κοιτασμάτων. Ο λιγνίτης στη λεκάνη Κοζάνης, Πτολεμαϊδας και Αμυνταίου. Κατηγορίες κοιτασμάτων και ενδογενείς διαδικασίες. Υδροθερμικές αποθέσεις. Μορφές μεταλλοφόρων σωμάτων. Πηγματιτικά και υδροθερμικά κοιτάσματα. Κοιτάσματα μετασωμάτωσης επαφής. Αποθέσεις αέριων ατμίδων.

Διάλεξη 03: Πηγματιτικά και υδροθερμικά κοιτάσματα

Πηγματιτικά κοιτάσματα και κοιτάσματα μετασωμάτωσης επαφής. Αποθέσεις αέριων ατμίδων.

Διάλεξη 04: Υποθαλάσσια ατμιδική και ηφαιστειακή δραστηριότητα

Γενετικό μοντέλο. Υποθαλάσσια στρώματα κονδύλων μαγγανίου. Υπολειμματικές και μηχανικές συγκεντρώσεις.

Διάλεξη 05: Υπολειμματικά κοιτάσματα από αποσάθρωση και μεταφορά

Υπολειμματικές και μηχανικές συγκεντρώσεις. Υπολειμματικά κοιτάσματα βωξιτών, παράκτια και αιολικά κοιτάσματα.

Διάλεξη 06: Οξείδωση και υπεργενετικός εμπλουτισμός – Εξάτμιση

Απόθεση μεταλλεύματος, ζώνη οξείδωσης, ζώνη αναγωγής, συνθήκες ιζηματογένεσης, προϊόντα απόθεσης.

Διάλεξη 07: Κοιτάσματα ανθράκων, πετρελαίου και βιτουμενίων

Ενανθράκωση της φυτικής ύλης, σχηματισμός υδρογονανθράκων, σχηματισμός κοιτασμάτων. Ο λιγνίτης στη λεκάνη Κοζάνης – Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου.

Διάλεξη 08: Ειδική κοιτασματολογία

Οι ορυκτές πρώτες ύλες, τα μεταλλικά κοιτάσματα, τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα της Ελλάδας. Η μεταλλευτική δραστηριότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Διάλεξη 09: Εργαστήριο 1

Διάλεξη 10: Εργαστήριο 2