Εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Έτος: 2015

Διδάσκων: Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαρίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις κύριες μεθόδους μοντελοποίησης ρεαλιστικών προβλημάτων πραγματικού μεγέθους από τον χώρο της Βιομηχανικής Διοίκησης και γενικά της Επιχειρησιακής Έρευνας. Θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση των διαφόρων τεχνικών μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης, καθώς και την απόκτηση εμπειρίας για το πως μοντελοποιούνται πραγματικά προβλήματα. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη μορφοποίηση προβλημάτων καθώς και τη χρήση προηγμένων εργαλείων επίλυσης. Το μάθημα προϋποθέτει κατανόηση βασικών εννοιών μαθηματικού προγραμματισμού.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή

Επανάληψη γραμμικού προγραμματισμού: Κατηγοριοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης. Βασικές ιδιότητες προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. Γραφική μέθοδος επίλυσης γραμμικών προβλημάτων 2 διαστάσεων. Βασικές αρχές μοντελοποίησης: Παρουσίαση γενικών κανόνων μοντελοποίησης. Απλοποίηση και μείωση διαστάσεων μαθηματικών προβλημάτων. Περιορισμοί ισότητας και περιορισμοί ανισότητας.

Διάλεξη 02: Προγραμματισμός εκφόρτωσης αργού πετρελαίου σε διυλιστήρια

Προγραμματισμός εκφόρτωσης αργού πετρελαίου και αποθήκευσης αυτού σε δεξαμενές με αναδευτήρες, παραγωγή μιγμάτων και επεξεργασία αυτών σε μονάδες διύλισης. Μοντελοποίηση ενός διυλιστηρίου με συνεχή απεικόνιση του χρόνου: Εναλλακτική απεικόνιση του χρόνου με συνεχή τρόπο αντί για διακριτό. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο μεθόδων.

Διάλεξη 03: Προγραμματισμός εσωτερικών διεργασιών, φορτηγών εισόδου και εξόδου σε αποθήκες τύπου cross docking

Αποθήκες ταχείας φόρτωσης και εκφόρτωση εμπορευμάτων. Μοντελοποίηση χρόνου εξυπηρέτησης φορτηγών εισόδου και φορτηγών εξόδου. Μοντελοποίηση εσωτερικών διεργασιών και ελαχιστοποίηση διανυόμενης απόστασης. Βελτιστοποίηση συστήματος παραγωγής πετροχημικών προϊόντων: Μοντελοποίηση πολύπλοκου συστήματος παραγωγής πετροχημικών προϊόντων. Ανάπτυξη μεθόδου για την διάσπαση του αρχικού γραμμικού προβλήματος σε υπό-προβλήματα που επιλύονται ευκολότερα και ταχύτερα.

Διάλεξη 04: Μελέτη εφαρμογής μαθηματικού μοντέλου για την βελτιστοποίηση εγκατάστασης δικτύου ποδηλάτων

Μελέτη εφαρμογής μαθηματικού μοντέλου για την βελτιστοποίηση εγκατάστασης δικτύου ποδηλάτων κοινής χρήσης. Αναλυτική περιγραφή του προβλήματος της εγκατάστασης δικτύου ποδηλάτων κοινής χρήσης. Ανάλυση μαθηματικού μοντέλου για την επίλυση του προβλήματος. Ανάλυση αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του μοντέλου στην πόλη της Αθήνας.

Διάλεξη 05: Μελέτη εφαρμογής ελαχιστ/σης του χρόνου αναμονής σε ενδιάμεσους κόμβους για μεταφορές με λεωφορεία

Αναλυτική περιγραφή του προβλήματος της ελαχιστοποίησης του χρόνου αναμονής σε ενδιάμεσους κόμβους του δικτύου υπεραστικών λεωφορείων. Ανάλυση μαθηματικού μοντέλου για την επίλυση του προβλήματος. Ανάλυση αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του μοντέλου για το νησί της Κρήτης.

Διάλεξη 06: Μελέτη εφαρμογής τουριστικού οδηγού

Μελέτη εφαρμογής τουριστικού οδηγού. Αναλυτική περιγραφή του προβλήματος του τουριστικού οδηγού. Ανάλυση μαθηματικού μοντέλου για την επίλυση του προβλήματος. Εναλλακτικοί, ευρετικοί τρόποι επίλυσης του προβλήματος.

Διάλεξη 07: Μελέτη εφαρμογής σχεδιασμού ταξιδιού

Αναλυτική περιγραφή του προβλήματος του σχεδιασμού ταξιδιού. Ανάλυση μαθηματικών μοντέλων για την επίλυση του προβλήματος. Ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος. Οι παρουσιάσεις γίνονται από τους φοιτητές του μαθήματος.