Διδακτική μεθοδολογία των κοινωνικών σπουδών στην προσχολική εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Έτος: 2013

Διδάσκων: Βασίλειος Οικονομίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών στην εκπαίδευση. Κάποια από τα θέματα που διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο μάθημα είναι η οριοθέτηση και σκοποθεσία των κοινωνικών σπουδών στην εκπαίδευση, η ένταξή τους στα προγράμματα σπουδών και η διδασκαλία τους στο νηπιαγωγείο, το παιδί ως μέλος κοινωνικών ομάδων και σχηματισμών, η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας των ανθρώπων, τρόποι διδακτικής προσέγγισης στοιχείων Ιστορίας, τρόποι διδακτικής προσέγγισης θρησκευτικών θεμάτων, τρόποι διδακτικής προσέγγισης στοιχείων Ιστορίας, τρόποι διδακτικής προσέγγισης κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και οικολογικών θεμάτων καθώς η εξάσκηση των φοιτητών στο σχεδιασμό της διδασκαλίας σχετικών θεμάτων με βάση ολιστικές διαθεματικές προσεγγίσεις. Πρόκειται για υποχρεωτικό μάθημα που διδάσκεται στο 4ο εξάμηνο σπουδών, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή στο μάθημα (2013-03-07)

Στόχοι και περιεχόμενα μαθήματος. Προτεινόμενη βιβλιογραφία. Τρόπος διεξαγωγής και διδασκαλίας, τρόποι εξέτασης και σύνταξης εργασιών. Βασικοί όροι των κοινωνικών σπουδών.

Διάλεξη 02: Η θέση των κοινωνικών σπουδών στο εκπαιδευτικό σύστημα (2013-03-20)

Οριοθέτηση και σκοποθεσία των κοινωνικών σπουδών στην εκπαίδευση. Η ένταξή τους στα αναλυτικά προγράμματα και η διδασκαλία τους στο νηπιαγωγείο.

Διάλεξη 03: Ζητήματα διδακτικής των κοινωνικών σπουδών (2013-03-21)

Μορφές, αρχές και μέθοδοι διδασκαλίας των κοινωνικών σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση. Δεξιότητες και χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού.

Διάλεξη 04: Διαμόρφωση της προσωπικής και της κοινωνικής ταυτότητα του παιδιού στο νηπιαγωγείο (2013-03-28)

Σχετικοί όροι και ορισμοί. Ανάπτυξη της ταυτότητας και υποβοήθηση της κοινωνικοποίησης του παιδιού. Δραστηριότητες στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. Σχεδιασμός διδασκαλίας με τους φοιτητές.

Διάλεξη 05: Διαπολιτισμικότητα και αγωγή (2013-04-04)

Σχετικοί όροι και ορισμοί. Χαρακτηριστικά και ζητούμενα των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Ο ρόλος της εκπαίδευσης. Σχεδιασμός διδασκαλίας με τους φοιτητές.

Διάλεξη 06: Δράσεις διαπολιτισμικής αγωγής (2013-04-11)

Διαπολιτισμικές δράσεις στην εκπαίδευση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Σχεδιασμός διδασκαλίας με τους φοιτητές.

Διάλεξη 07: Δραστηριότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο (2013-04-18)

Διαπολιτισμικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο. Στόχοι και μεθοδεύσεις. Ευκαιριακές και διαρκείς εφαρμογές. Αξιολόγηση των σχετικών δραστηριοτήτων.

Διάλεξη 08: Η Ιστορία στο σχολείο (2013-04-25)

Σχετικοί όροι και ορισμοί. Ζητήματα σχετικά με την ιστορική γνώση και την ιστορική εκπαίδευση. Ο σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας στο σχολείο, δυσκολίες του μαθήματος.

Διάλεξη 09: Διδακτικές προσεγγίσεις του ιστορικού χρόνου (2013-05-16)

Ζητήματα σχετικά με την κατανόηση του ιστορικού χρόνου από το παιδί. Δραστηριότητες κατανόησης του ιστορικού χρόνου και επιμέρους πτυχών.

Διάλεξη 10: Η Ιστορία στο νηπιαγωγείο. Θρησκευτικά και σχολείο (2013-05-22)

Επιμέρους θέματα της διδακτικής προσέγγισης της Ιστορίας στο νηπιαγωγείο. Θρησκευτική ανάπτυξη, θρησκευτική συνείδηση, όροι και πλαίσια διδασκαλίας του θρησκευτικού μαθήματος στο σχολείο.

Διάλεξη 11: Διδακτικές προσεγγίσεις θρησκευτικών θεμάτων στο νηπιαγωγείο (2013-05-23)

Δραστηριότητες προσέγγισης θρησκευτικών απόψεων, εορτών, διαφορών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Σχεδιασμός διδασκαλίας με τους φοιτητές.

Διάλεξη 12: Πολιτική κοινωνικοποίηση στο νηπιαγωγείο (2013-05-30)

Η διαμόρφωση του πολίτη στο νηπιαγωγείο. Το δημοκρατικό κλίμα και οι ενέργειες εκπαιδευτικών και παιδιών.

Διάλεξη 13: Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση (2013-06-06)

Βασικοί όροι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού. Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και γνωριμίας των παιδιών με τα ανθρώπινα δικαιώματα.