Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Έτος: 2013-2014

Διδάσκων: Αθανάσιος Σταυρακούδης

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για το μάθημα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι», το οποίο διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο μάθημα γίνεται σύντομη αναφορά στους Υπολογιστές γραφείου (desktop computers) και τα λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux, Mac). Το διαδίκτυο και η χρήση του: ιστοσελίδες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποστολή και λήψη πληροφοριών, βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο. Μικρή εισαγωγή στο πρόγραμμα συμβολικών μαθηματικών και υπολογιστικής άλγεβρας Maxima/Mathematica. Εφαρμογές από τα οικονομικά: καμπύλες προσφοράς/ζήτησης, ισορροπία αγοράς, οριακό προϊόν, καμπύλες κόστους, βελτιστοποίηση συναρτήσεων κόστους και κέρδους, βελτιστοποίηση χρησιμότητας με περιορισμούς. Μικρή εισαγωγή στο πρόγραμμα αριθμητικών υπολογισμών και Octave/Matlab. Ανάλυση δεδομένων με υπολογιστικά φύλλα. Εφαρμογές από τα μαθηματικά και τη στατιστική : ακολουθίες, εξισώσεις, μήτρες, συστήματα, αριθμητικές εφαρμογές, πχ υπολογισμός ολοκληρώματος και παραγώγου. Μικρή εισαγωγή στη γλώσσα υπολογιστικής στατιστικής R . Εφαρμογές από τη στατιστική: περιγραφικά στατιστικά, τυχαίοι αριθμοί, συσχέτιση, συνδιακύμανση, κατανομές, έλεγχοι υποθέσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη γραφική αναπαράσταση δεδομένων και προτεινόμενων λύσεων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή (2013-10-10)

Ξεκίνημα με το μάθημα Η/Υ I, περιγραφή, απαιτήσεις και στόχοι.

Διάλεξη 02: Απλοί υπολογισμοί και διαγράμματα με Excel/Calc (2013-10-11)

Διάλεξη 03: Λογικές συναρτήσεις και λογικοί έλεγχοι με το Excel/Calc (2013-10-14)

Διάλεξη 04: Ο αλγόριθμος του Ήρωνα και η αφαιρετική σκέψη στην επιστήμη (2013-10-17)

Διάλεξη 05: Ακολουθίες, σειρές και σύγκλιση (2013-10-21)

Διάλεξη 06: Μαθηματικοί υπολογισμοί με το Excel/Calc (2013-10-24)

Διάλεξη 07: Συναρτήσεις με το Excel/Calc (2013-10-31)

Συναρτήσεις βάσης δεδομένων και αναζήτησης/αναφοράς με το Excel/Calc.

Διάλεξη 08: Συναρτήσεις χειρισμού χρονολογικών δεδομένων με το Excel/Calc (2013-11-01)

Διάλεξη 09: Διαγράμματα φυσαλίδας, υπολογισμός κλίσης, και συχνοτήτων με το Excel/Calc (2013-11-04)

Διαγράμματα φυσαλίδας με το Excel/Calc. Υπολογισμός κλίσης καμπύλης, υπολογισμός συχνοτήτων με το Excel/Calc